תפריט

אאא

בקובץ תקנות 7045 מיום 2/11/2011 פורסם תיקון לתקנות שהוצאו מכוח סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסהבתחולה מיום 2/12/2011. להלן תמצית השינוי:

החל מיום 2.12.2011 ועד יום 31.12.2011 שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עלית המדד בתוספת 4%.

בהתאם לנוסח התקנות שיעור הריבית אמור להתעדכן על פי העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי". במידה ויש שינוי בשיעור הריבית כאמור לפני חודש דצמבר בשנה פלונית – יהיה שיעור הריבית לשנת המס הבאה לפי שיעור הריבית שפורסם כאמור. לכן החל מיום 1.1.2012 שיעור הריבית נקבע ל-6.24%.

      לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן