תפריט

אבטלה לעצמאים

כחלק מהתיקון הנרחב בחוק ההסדרים שנכנס לתוקפו בשנת המס 2017, המחוקק דן בסוגיה של דמי אבטלה לעצמאים.

במאמר הנדון נסקור את הסוגיות בנושא מצב אבטלה לעצמאים, עדכונים והשפעות כתוצאה מהחקיקה כאמור לעיל.

 

ההגדרה בחוק ל – "מצב אבטלה" של עצמאי:

עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו או שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.

במצב שבו עצמאי עונה על התנאים כאמור, יהיה רשאי למשוך תשלום מסוים מתוך הכספים שצבר בקופת גמל לקצבה, זאת כדי שתיווצר לו הכנסה בתקופה שבה אנו עובד / לא מועסק.

 

עצמאי במצב אבטלה יהיה רשאי למשוך תשלום מתוך הכספים שצבר בקופת הגמל לקצבה כדי שתהיה לו הכנסה בתקופה שבה הוא אינו עובד.

שליש מההפקדות של עצמאי יסווגו לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. חלוקת הכספים היא בדומה להבחנה הקיימת אצל השכיר בין הפקדות התגמולים להפקדות הפיצויים (תגמולים עובד, תגמולים מעביד ופיצויים).

עצמאי יוכל למשוך כספים בהתאם לכללים הבאים:

  1. תקרת סכום שהופקד לרכיב ייעודי למצב אבטלה.
  2. מספר שנות העבודה במכפלה של סכום 12,230 ש"ח, הכל בתנאי שבאותן שנים אינו קיבל מענק פרישה.
  3. מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המבוטחת באותן שנים.

ככל והסכום שצבר העצמאי ברכיב הייעודי למצבי אבטלה קטן משלוש פעמים השכר הממוצע במשק, החוק קבע כי ניתן להשלים מרכיב התגמולים עד לשלוש פעמים שכר המינימום, התקבול הנ"ל יינתן כקצבה חודשית, שתבוצע באופן שווה, על פני שלושה חודשים, ולמי שהגיע לגיל פרישה בתשלום אחד,

 

 

חבות בביטוח לאומי בעת משיכת דמי אבטלה – משיכה כאמור, תהיה חייבת בביטוח לאומי, כפי שנהוג כיום בתקבול דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

אולם, חשוב לציין כי בעת משיכה של כספי פנסיה לפני מועד יציאה לפנסיה, לא חלה חובה חוקית על קופת הפנסיה לבצע ניכוי ביטוח לאומי, זאת בהתאם לסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי שעניינו חובת ניכוי דמי ביטוח מתשלום פנסיה מוקדמת על ידי משלם הפנסיה, על העצמאי לוודא שהוא מבצע תשלום לביטוח לאומי בגין דמי  האבטלה כפי שישולמו ע"י קופת הפנסיה.

 

חבות במס הכנסה בעת משיכת דמי אבטלה – כשם שדמי אבטלה של שכיר חייבים במס, ודאי שדמי אבטלה כעצמאי חייבים במס, אולם ישנם מצבים שבהם עצמאי יהנה מפטור יחסי בעת המשיכה, החישוב כאמור לוקח בחשבון פרמטרים של משיכות כספי פיצויים, קיימת חשיבות רבה למועד התחלת הפרשה לפנסיה כעצמאי לצורך חישוב פטור כפי שצוין לעיל.

 

סנקציות – היות והמחוקק סבור כי עצמאים יכול ולא יפקידו את הכספים לקופת גמל לקצבה (פנסיה) בהתאם לחוק, קיימת סנקציה ע"ס 500 ש"ח בגין אי הפקדה שמתעדכנת בהתאם לחוק מידי שנה.

 

 

למאמר בנושא הפחתת ביטוח לאומי לעצמאים, לחץ כאן.

למאמר בנושא פנסיה לעצמאים, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת. 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן