תפריט

אופן העברת מידע למנהל מס ערך מוסף האיזורי

מתן הודעה למנהל:

תקנה 24א לתקנות מע"מ קובעת, כי עוסק אינו רשאי לפעול עפ"י סעיף 23א(3) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ולהקטין את סכום העסקאות וסכום מס ערך המוסף הכלול בדוח התקופתי המתייחס לתקופה בה מוצאת הודעת הזיכוי, אלא לאחר מסירת הודעה על כך למנהל.

 

בהודעה ייכללו הפרטים הבאים (תנאים הנדרשים לפי תקנה 24א לתקנות מע"מ):

  • פרטי העוסק.
  • פרטי החייב.
  • פרטי העסקה והנסיבות שהובילו לחייב (הקונה) להפוך לחוב אבוד.
  • ציון הדוח התקופתי שבו העסקה דווחה.
  • הפעולות וההליכים שנקט העוסק לגביית החוב.

כמו כן, להודעה למנהל יש לצרף את הודעת הזיכוי, מסמכים רלוונטיים המאמתים את פרטי ההודעה והמעידים על החוב כ – "חוב אבוד" עפ"י התנאים המפורטים לעיל.

בנוסף, יש לצרף כרטסת מע"מ על העסקאות לתקופת הוצאת החשבונית.

את כלל המסמכים שצוינו לעיל יש להביא לידיעת המנהל לא יאוחר מהמועד להגשת הדוח התקופתי הכולל את הודעת הזיכוי.

המסמכים האמורים יכולים להגיע לידי המנהל בצורה של דואר רשום ומסירה ביד, יודגש כי בכל מצב יש לשמור אישור הגשה, בין אם מדובר בדואר רשום או במסירה ידנית (חותמת התקבל).

ראוי לציין שעצם ההגשה אינה מהווה אישור על מהות / חוקיות המסמכים שמוגשים למע"מ האיזורי, לרבות הודעת הזיכוי.

מנהל מע"מ האיזורי שמטפל בעוסק מחייב את העוסק לשמור את המסמכים כחלק מספריו.

 

למאמר הקודם: כללים להוצאת הודעת זיכוי (חשבונית זיכוי)

למאמר הבא: הקשר בין סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה להודעת זיכוי – "חוב אבוד"

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן