תפריט

הערכות עצמאים לתום שנת מס 2016

כחלק מסגירת שנת המס ושיפור ההתנהלות אנו ממליצים על ביצוע מס' פעולות הכרחיות…

כתזכורת לשנה המסתיימת נבקש להקפיד על רישום הנתונים והמצאת המסמכים ליום 31.12.2016 כמפורט להלן:

 

1. ספירת מלאי:

א. יש לערוך את מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2016, ניתן לבצע מפקד מלאי עשרה ימים לפני יום המאזן ועד עשרה ימים לאחריו.

ב. אם מפקד המלאי לא יערך ביום 31 בדצמבר, נדרש לבצע רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד לבין תאריך המאזן.

ג. גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש בסדר עוקב, ויכללו את תיאור הטובין, סוג הטובין, כמות, מחיר יחידה וסה"כ לפריט (במידה וקיים מלאי שאינו תקין לציין מיושנים , מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו').

ד. רשימות המלאי ימוינו לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, מוצרים מוגמרים/ בעיבוד וכו'.

ה. לא לכלול מלאי שאינו שייך לעסק (לדוג' נמכר אך טרם נמסר ללקוח), וכן לכלול מלאי ששייך לעסק אך נמצא ברשות אחרים (לדוג' מלאי שנרכש וטרם יתקבל, קונסיגנציה וכו').

ו. הרשימות ימולאו בדיו ולא בעיפרון, על כל גיליון יצוין תאריך המפקד, מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון תוך ציון שמם המלא.

ז. מצ"ב דוגמא – נספח א'.

ח. קיימת חשיבות לביצוע מפקד מלאי בהתאם להוראות ניהול ספרים בתום שנת המס.

 

2. ספירת קופה:

א. להכין רשימת המחאות (שקים דחויים, שקים שלא כובדו וכו') שנמצאים בקופה.

ב. לציין ברשימת השקים הדחויים את שם הלקוח, מועד הפירעון והסכום.
מצ"ב טופס למילוי – נספח ב'.

ג. ספירת מזומן בקופה.

 

3. אישורים מהבנקים ובתי השקעות וגופים פיננסים בארץ ובחו"ל:

א. הלוואות – לבקש מהבנק / גוף פיננסי לוח סילוקין מעודכן ליום 31.12.2016 הכולל את פירוט ההלוואה עד סיומה.

ב. פירוט הלוואות מכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים – ראה האמור בסעיף ב' לעיל.

ג. המצאת פירוט ההלוואות ע"מ לזקוף הוצאות ריבית בדוח השנתי, נבקש לקבל הסבר עבור מה שימשה ההלוואה בעסק.

ד. אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"ע (לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס 867א, 867ב, 867ג, 867ד').

 

4. כרטסות ספקים עיקריים:

א. נבקש להעביר למשרדנו כרטסות של ספקים מהותיים מבחינת היקף הפעילות הכספית של העסק למול הספק ע"מ שמשרדנו יבדוק שאכן כל ההוצאות נמסרו ונרשמו במהלך שנת מס 2016 בשוטף.

 

5. רכבים:

א. רשימת רכבים בעסק – ציין סוג, מס' רכב וקילומטראז' ל-31.12.2016.

מצ"ב טופס למילוי – נספח ג'.

ב. לציין רכבים שנרכשו ונמכרו במהלך שנת 2016 (לציין מס' רכב ותאריך רכישה/ מכירה וסכום העסקה), במידה ורכב הושבת והתקבל כסף מהביטוח נא לציין זאת.

ג. להמציא צילום רישיון רכב, ביטוח חובה, מקיף או צד ג'.

 

6. ביטוח עסק/ חבות מוצר/ ביטוח מקצועי וכו'.

א. פוליסות ביטוח עסק, חבות מוצר, ביטוח מקצועי.

ב. ביטוח מבנה, ביטוח תכולה וכו'.

 

בנוסף צירפנו לנוחיותכם את כל הנספחים במרוכז לצורך סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס:

נספח א' – ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2016.

נספח ב' – פירוט שיקים לפירעון לשנת 2017.

נספח ג' – פירוט רכבים בעסק ליום 31 בדצמבר 2016.

 

הנתונים המוצגים הינם לשם סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס, הרחבה ספציפית תינתן ע"פ דרישה.

 

 

לא קיימת התייחסות לעניין אישורי מס שנתיים – האישורים מונפקים ע"י החברות השונות בד"כ מחודש מרץ בשנה העוקבת ואילך, משרדנו יפיץ חוזר מקצועי בסמוך למועד הנ"ל.

 

 

ככל וקיימים סעיפים לא רלוונטיים לעסק, נבקש לא להתייחס, במידה וקיימות שאלות ו/או הבהרות משרדנו לרשותכם בכל עת.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן