תפריט

הערכות חברות לתום שנת 2016

כחלק מסגירת שנת המס ושיפור ההתנהלות אנו ממליצים על ביצוע מס' פעולות הכרחיות…

כתזכורת לשנה המסתיימת יש להקפיד על רישום הנתונים והמצאת המסמכים ליום 31.12.2016 כמפורט להלן:

  1. ספירת מלאי:

א. יש לערוך את מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2016, ניתן לבצע מפקד מלאי עשרה ימים לפני יום המאזן ועד עשרה ימים לאחריו.

ב. אם מפקד המלאי לא יערך ביום 31 בדצמבר, נדרש לבצע רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד לבין תאריך המאזן.

ג. גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש בסדר עוקב, ויכללו את תיאור הטובין, סוג הטובין, כמות, מחיר יחידה וסה"כ לפריט (במידה וקיים מלאי שאינו תקין לציין מיושנים , מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו').

ד. רשימות המלאי ימוינו לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, מוצרים מוגמרים/ בעיבוד וכו'.

ה. לא לכלול מלאי שאינו שייך לעסק (לדוג' נמכר אך טרם נמסר ללקוח), וכן לכלול מלאי ששייך לעסק אך נמצא ברשות אחרים (לדוג' מלאי שנרכש וטרם יתקבל, קונסיגנציה וכו').

ו. הרשימות ימולאו בדיו ולא בעיפרון, על כל גיליון יצוין תאריך המפקד, מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון תוך ציון שמם המלא.

ז. מצ"ב דוגמא – נספח א'.

ח. קיימת חשיבות לביצוע מפקד מלאי בהתאם להוראות ניהול ספרים בתום שנת המס.

 

  1. אישורים מהבנקים ובתי השקעות וגופים פיננסים:

א. אישורי יתרה מהבנקים ליום 31.12.2016.

ב. אישורי יתרה השקעות/ הלוואות חוץ בנקאיות ליום 31.12.2016.

ג. הלוואות – לבקש מהבנק / גוף פיננסי לוח סילוקין מעודכן ליום 31.12.2016 הכולל את פירוט ההלוואה עד סיומה.

ד. הלוואות מכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים – ראה האמור בסעיף ג' לעיל.

ה. להמציא פירוט שיקים לניכיון/ למשמרת בבנק ליום 31.12.2016.

ו. אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"ע (לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס 867א, 867ב, 867ג, 867ד').

 

  1. הכנסות מכרטיסי אשראי:

א. הכנסות מכרטיס אשראי שמשלמים לקוחות – להמציא אישור יתרה ליום 31.12.2016 המציג את יתרת חוב חברת האשראי לבית העסק.

ב. בהמשך לאמור בסעיף א' בד"כ יש מספר כרטיסי אשראי בהם בית העסק מקבל תקבולים, להקפיד להמציא את כלל האישורים מכל חברות האשראי.

 

  1. הוצאות מכרטיסי אשראי:

א. כרטיסי אשראי המשמשים לתשלום הוצאות העסק – להכין רשימה מסודרת של 4 ספרות אחרונות של כרטיסי האשראי ומאיזה חשבון הכרטיס מחויב לרבות כרטיסים לא פעילים. 
מצ"ב טופס למילוי – נספח ב'.

 

  1. ספירת קופה – תקבולים:

א. להכין רשימת המחאות (שיקים דחויים, שקים שלא כובדו וכו') שנמצאים בקופה.

ב. להכין רשימת שיקים דחויים שנתקבלו מלקוחות וטרם נפרעו (פירעון מ- 1.01.2017 ואילך).
מצ"ב טופס למילוי – נספח ג'.

ג. ספירת מזומן בקופה.

 

  1. תשלום לספקים – המחאות עתידיות:

א. להכין רשימת המחאות שנמסרו לספקים מהקופה וטרם נפרעו (הסבה).

ב. להכין רשימת שיקים שניתנו וטרם נפרעו (פירעון מ- 1.01.2017 ואילך).
מצ"ב טופס למילוי – נספח ד'.

 

  1. רכבים:

א. רשימת רכבים בעסק – ציין סוג, מס' רכב וקילומטראז' ל- 31.12.2016.
מצ"ב טופס למילוי – נספח ה'.

ב. לציין רכבים שנרכשו ונמכרו במהלך שנת 2016 (לציין מס' רכב ותאריך רכישה/ מכירה וסכום העסקה), במידה ורכב הושבת והתקבל כסף מהביטוח נא לציין זאת.

ג. להמציא צילום רישיון רכב, ביטוח חובה, מקיף או צד ג'.

 

  1. ביטוחים:

א. פוליסות ביטוח עסק, חבות מוצר, ביטוח מקצועי.

ב. ביטוח מבנה, ביטוח תכולה וכו'.

 

בנוסף צירפנו לנוחיותכם את כל הנספחים במרוכז לצורך סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס:

 

נספח א' –  ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2016.

נספח ב' –  פירוט כרטיסי אשראי בעסק ליום 31 בדצמבר 2016.

נספח ג' –  פירוט מזומנים בקופה ליום 31 בדצמבר 2016.

נספח ד' –  פירוט שיקים עתידיים ליום 31 בדצמבר 2016.

נספח ה' –  פירוט רכבים בעסק ליום 31 בדצמבר 2016.

 

 

הנתונים המוצגים הינם לשם סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס, הרחבה ספציפית תינתן ע"פ דרישה.

לא קיימת התייחסות לעניין אישורי מס שנתיים – האישורים מונפקים ע"י החברות השונות בד"כ מחודש מרץ בשנה העוקבת ואילך, משרדנו יפיץ חוזר מקצועי בסמוך למועד הנ"ל.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן