תפריט

דיווח חשבוניות מקוון

דו"ח תקופתי מוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדיווח, אף אם לעוסק לא הייתה כלל פעילות, משמע גם אם העסקאות הינם אפס יש לדווח.

יודגש, כי במקרים מסוימים מועד הגשת הדו"ח נדחה בהתאם להחלטת הממונה.

 

המנהל רשאי לפטור עוסקים שחייבים בדיווח לתקופה זמנית או באופן כללי, זאת במקרה שמדובר בסוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות בשיעור מס אפס.

 

כמו כן, ישנם עוסקים רבים שעומדים לרשותם רק חלק מהנתונים לדו"ח התקופתי ואינם יכולים להגיש דו"ח תקופתי במועד ועקב כך עלולים לקבל קנס בגין הגשה באיחור.

מנהל מע"מ מתיר להגיש דו"ח ארעי שבו יפרט העוסק במשוער את הנתונים שאינם ידועים לו, לתשומת לב, לא יוגש דו"ח ארעי אם תוך השנה שקדמה לתחילת תקופתו הוגשו כבר לפחות שני דו"חות ארעיים, אולם רשאי המנהל לשנות קביעה זו.

הגשת דו"ח ארעי אינה מוציאה מידי חובת הגשת הדו"ח תקופתי, אלא קיימת חובה להגיש תוך שלושים יום לאחריו.

ישנו מצב נוסף שבו עוסק מגיש דו"ח תקופתי ולאחר מכן מבקש מהמנהל להגיש דו"ח משלים, משהוגש הדו"ח הנדון, החשבוניות שצורפו לדו"ח המשלים לא יוגשו בדו"ח אחר.

 

ראוי לציין שהגשת דו"ח תקופתי אינה מהווה כשירות לדו"ח הנדון, אלא המנהל רשאי לבקש נתונים משלימים, לדוגמא דו"ח על מלאי, דוח התאמה לצרכי מס, מאזנים, חשבוניות ספציפיות כאשר מדובר בהחזר מס.

 

עוסקים רבים עומדים בפני השאלה האם הם חייבים בהגשת דו"ח נוסף לדו"ח התקופתי, דו"ח מפורט / מקוון.

 

להלן החייבים בדיווח מפורט (נכון לשנת 2016):

 1. עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.
 2. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 1.5 מיליון ₪ ונתקיים לגביהם אחד מאלה:
  א. הם חייבים לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר.
  ב. הם רשומים כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, ולגבי אחד השותפים, או אחד העוסקים, לפי העניין התקיים האמור בפסקת משנה א.
 3. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪.

יחד עם זאת, נקבע שעוסקים לא יצטרכו להגיש דו"ח מפורט ב – 15 לכל חודש, אלא עד ה- 23 לכל חודש.

החל משנת 2016 הפרת חובת הדיווח תוגדר כעבירה שניתן להטיל בגינה קנס מנהלי שגובהו נע בין 500 ₪ ל-2000 ₪, בהתאם לסוג העבירה וחומרתה.

 

הבהרה: אחת מהגדרות מחזור בהוראות ניהול ספרים הינה כוללת מע"מ, לכן עוסק שחייב בניהול ספרים לפי השיטה הכפולה, חלה עליו חובת דיווח מקוון למע"מ.

לדוגמא, תקליטן בעל חברה שמחזור העסקאות השנתי הינו 500,000 ₪, אשר אינו חייב בניהול כפולה לפי הוראות ניהול ספרים, עוסק זה אינו יהיה חייב בדיווח מקוון למע"מ.

יודגש שבהחלט ניתן באופן וולונטארי להגיש דו"ח מפורט במקום דו"ח מקוון, אף אם העוסק אינו חייב בדו"ח מקוון.

בהתאם לאמור, עוסק שמגיש דו"ח תקופתי דומה במדויק לסכומים של הדו"ח המפורט, ניתן להגיש עד ה – 23 לחודש ללא קנס בגין אי הגשה במועד.

חומר שהוגש בדו"ח מפורט יש לשמור במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים ממועד הגשת הדוח האמור, לפי העניין.

 

להלן דגשים נוספים לדיווח מפורט:

 1. דו"ח החזר מע"מ מעל 18,561 ₪ (נכון ליום 01.07.16) יש להגיש בנוסף לדו"ח התקופתי, דו"ח מפורט לצורך קבלת ההחזר.
  חשבונית שהמע"מ הינו 16,000 ₪ ומעלה, יש להמציא העתק חשבונית לצורך קבלת החזר המע"מ.

  ראוי לציין, שבהחזרים מתחת לסכום 18,561 ₪ (נכון ליום 01.07.16) לא נדרש לכאורה הגשת דו"ח מפורט, יחד עם זאת ראוי להכין דו"ח כאמור, היות ומנהלי מע"מ דורשים לעיתים דו"ח מפורט, על אף שאין דרישה בחוק לעניין זה, רצוי לציין שדיווח מפורט בהחזר מע"מ בכלל יזרז את קבלת ההחזר ברוב המקרים.
  החליט העוסק להגיש דו"ח מפורט במקום דו"ח תקופתי, הדו"ח כאמור יחליף את הדו"ח התקופתי.
 2. מוסדות ללא כוונת רווח ומוסדות כספיים יהיו חייבים בהגשת דיווח מפורט הנוגע לתשומותיהם בלבד.
 3. איחוד עוסקים – יש לציין מספר איחוד עוסקים בדיווח מפורט למע"מ ולא את העוסק מורשה. יחד עם זאת, כאשר מבוצעות עסקאות בתוך איחוד העוסקים, יש לרשום את מספר העוסק מורשה.
 4. חשבונית הכנסה מעל 5,000 ₪ + מע"מ, יש לרשום בנפרד.
 5. חשבוניות שמוגדרות קופה קטנה לא יעלו מעל 300 ₪ מע"מ בפקודה אחת. בהמשך לאמור, בהחלט יכול להיות מספר חשבוניות שיהיו מתחת ל – 300 ₪ מע"מ בתקופת דיווח אחת, מדובר בסיטואציה סטנדרטית.
 6. חשבונית עצמית, יבוא, יצוא, ספק פלסטינאי וריכוז קופה – כל סוג חשבונית כאמור, יש לדווח בנפרד.
 7. עוסקים שמדווחים בעצמם ולא דרך משרד רו"ח צריכים להצטייד בכרטיס חכם –
  חברת פרסונל  איי.די בע"מ – טלפון 073-2900047 https://www.personalid.co.il
  חברת קומסיין בע"מ – 03-6443620 https://www.comsign.co.il
 8. ניתן לבצע דיווח מקוון בצורה ידנית ולא ליצור קובץ ספציפי. 
  להלן הכתובת: https://www.misim.gov.il/emheshboniot2
 9. לעניין חובת דיווח מקוון, המחזורים נקבעים מ- 1/1 עד 31/12 בשונה מההגדרה של עוסק "חודשי/ דו-חודשי", המחזורים נקבעים מ- 1/9 עד 31/8.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן