הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

נושא:
מכס, מע"מ, מס הכנסה
ג' שבט תשע"ז
30 ינואר 2017
 

 

 

בחודש דצמבר 2016 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2016, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2017. על מנת לאפשר לעוסקים / יבואנים להיערך לדיווח כאמור, ולאור העובדה כי מדובר בדיווח ראשון מסוגו (עמדות חייבות בדיווח פורסמו לראשונה בחודש דצמבר 2016), הוחלט לאפשר דחיית הגשת דיווח כאמור עד ליום 01/07/2017 או למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מביניהם.