תפריט

הוראות ביצוע מס הכנסה

הבאנו בפניכם ריכוז הוראות ביצוע של מס הכנסה:
 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 4/2018 בנושא: דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד (חוות דעת לא "חלקה") הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 4/2018 בנושא: דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד (חוות דעת לא "חלקה")

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2018 בנושא: אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2018 בנושא: אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2018 - אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2018 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2018 – אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2018

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file תוספת 1 להו"ב מס הכנסה 12-2002- אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) תוספת 1 להו"ב מס הכנסה 12-2002- אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת‏ ביצוע ‏מס' 9/15 – רשות המסים הנדון:‏ מס ‏על ‏הכנסות‏ גבוהות ‏עפ"י‏ סעיף ‏121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה) הו"ב מס הכנסה מס' 9/15- רשות המסים- מס על הכנסות גבוהות עפ"י סעיף 121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מספר 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מספר 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file hor 10.05.14.pdf הודעה בדבר ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 – " מכירה " לענין מס שבח ומס רכישה

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1-2010 דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה – בעקבות תיקון 197 לפקודה תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1-2010 דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה – בעקבות תיקון 197 לפקודה

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file נוהל גילוי מרצון מעודכן ל- 10.12.14.pdf הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 11.2014- נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2014 / 7 – דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2014 / 7 – דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file hor06-2013.pdf הו"ב 6/2013 – דגשים לעניין הוצאת כספים מאושרת-מוטבת לפי החוק לעידוד השקעת הון

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס' 02/2013 הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק  הוראת ביצוע מס' 02/2013 הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע 10/2012 זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה  זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 10/2012

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 8/2012 - חטיבת השומה בסיס דווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר 08/2012

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 7/2012 - רשות המסים אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו באמצעות תלוש משכורת – 07/2012

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file mihtav7016.pdf הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50-02/2010

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 1/2010 - שומה, מקצועית, משפטית, שירות לקוחות דיווחים בנושא נאמנויות,קליטה וטיפול במשרדי השומה- 01/2010

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 10/2009 - רשות המסים סעיף 51ח לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") – תאום סכומים- 10/2009

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 11/2008 - מקצועית/שומה הנחיות לגבי תיקון מס' 65 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק")- 11/2008

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 5/2008 - חטיבת שומה וביקורת תקופת שומה מיוחדת- סעיף 7 לפקודה- 05/2008

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2005 - שומה ביקורת ממוחשבת בעבודת השומה- 3/2005

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file הוראת ביצוע מס הכנסה 20/2003 - שומה שוויה של הסעה המאורגנת ע"י המעביד- 20/2004

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Download pdf file תיקון להוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 - תכנון ומדיניות חישוב הכנסה לפי סעיפים ‎3(ט) ו- ‎3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת המס ‎2003 – 18/2004

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן