תפריט

הוראות ניהול ספרים מס הכנסה

בהתאם להוראות ניהול ספרים קיימת חובת ניהול מערכת ספרי חשבונות אשר מהווים אבן יסוד לאופן ניהול הספרים של הנישום לעניין דיווח ואופן הצגה ושמירת הנתונים לרשויות המס, וכן לכל גורם ממשלתי אחר שבגינו יש להפיק מידע מספרי הנישום.

בנוסף לאמור, אופן ניהול החשבונות, תיעוד נתונים, שמירה וביסוס מידע, שיטת הרישום והצגת נתונים מהותיים בעת הצורך, לגורמי האכיפה – רשות המסים.

חשוב להדגיש, ליקוי ביישום הוראות ניהול ספרים עשוי במקרים מסוימים להוות עילה לפסילת ספרי החשבונות של הנישום, וכן הוצאת שומה לפי מיטב שפיטה בהתאם להחלטת רשות המסים.

לשם כך, יש לנהל בצורה מיטבית את ניהול הספרים, תוך איכות בלתי מתפשרת.

 

להלן רשימה של סנקציות אפשריות בעקבות ליקויים ביישום הוראות ניהול ספרים:

סנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים" במס הכנסה:

שיעור מס תחילי של 31%, בגין הכנסה מיגיעה-אישית סעיף 121 (ב) לפקודה. 
שומה לפי מיטב השפיטה – סעיף 145 (א)(2)(ב).
שומה לפי מיטב שפיטה של ההוצאה, ואי התרת הוצאות על-סמך חשבונות שהגיש הנישום סעיף 33(א) לפקודה.
אי התרת קיזוזי הפסדים משנים קודמות סעיף 33 (ב) לפקודה.
אי הקטנה / פטור של ניכוי מס במקור לפי התקנות (שירותים ונכסים, עבודות בניה וחקלאות וכו').
עיכוב החזרי מס (לא חלה החובה להחזיר את המס העודף תוך 90 יום) – סעיף 159 א(ב).
העברת נטל הראייה אל הנישום כי השומה "לפי מיטב השפיטה" מופרזת – סעיף 155.
עבירה פלילית – סעיף 216(5).
אי התרה של ניכוי נוסף בשל פחת לפי הוראות חוק התיאומים, בנוגע לנכס שנרכש עד 31/12/07  – סעיף 20(א) לחוק התיאומים.
התאמה למדד של ה"מחזור" לצורך בחינת ניהול-הספרים לשנת המס הגדרת "מחזור" בסעיף 1 להוראות ניהול ספרים.
לא ניתן לקבל הטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון.
אין זכאות ל"מענק הכנסה" (מס הכנסה שלילי) בגין שנה זו.

 

סנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים" במס ערך מוסף:

קנס 1% מסך העסקאות בהתאם לסעיף 95(א) לחוק מע"מ.
קנס 30% מסך התשומות שלא נוכה במועד (תוך 6 חודשים) – בהתאם לסעיף 95 (א1).
איסור הוצאת חשבונית מס בהתאם לסעיף 113 (א).
סירוב לקבל דו"ח בהתאם לסעיף 74.

 

קודים (מס הכנסה):

* קוד 0 – טרם בוצעה ביקורת.
* קוד 1 – לא ניהל ספרים בכלל ("חייב ולא ניהל").
* קוד 2 – קוד זמני – נתגלה "ליקוי מהותי".
* קוד 3 – ספרים תקינים, לאחר ביקורת.
* קוד 4 – נתגלה "ליקוי טכני".
* קוד 5 – נתגלה "ליקוי מהותי" (סופי).
* קוד 6 – אי-ניהול סרט ביקורת של קופה רושמת.
* קוד 7 – פסילה בגין אי רישום-תקבול.
* קוד 8 – אי-רישום תקבול, בהמתנה לשימוע.
* קוד 9 – פטור מניהול ספרים.

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן