הערכות הגשה דוחות שנת 2017

כתזכורת לשנה המסתיימת, מצ"ב מכתב בנושא היערכות לקראת תום שנת מס 2017, המפרט את המסמכים אשר עליך להעביר למשרדנו לצורך הכנת והגשת דוחות כספיים לשנת מס 2017.

הערכות לתום שנת מס 2017

בנוסף צירפנו מספר נספחים לצורך סיוע והכוונה לקראת תום שנת המס:

נספח א' – ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2017.

נספח ב' – פירוט כרטיסי אשראי בעסק ליום 31 בדצמבר 2017.

נספח ג' – פירוט רכבים ליום 31 בדצמבר 2017.

נספח ד' – פירוט שיקים עתידיים ליום 31 בדצמבר 2017.

נספח ה' – פירוט רכבים בעסק ליום 31 בדצמבר 2017.

במידה וקיימות שאלות ו/או הבהרות ספציפיות משרדנו לרשותכם בכל עת.