תפריט

הפרשות פנסיה לעצמאים

פנסיה לעצמאיים_21.10.2017

שינויים פנסיוניים רבים חלו בעת האחרונה בתחום הפנסיה, השינוי המהותי החל בשנת המס 2008, כאשר לאחרונה חל שינוי תפיסתי נוסף בתחום הפנסיוני – פנסיה לעצמאים.

במאמר נבחן את הסוגיה שנוגעת לעדכונים בנושא פנסיה לעצמאים, כחלק מהתיקון הרחב בחוק ההסדרים שחל משנת המס 2017 ואילך.

 

רקע כללי ואחוזי הפרשה פנסיה לעצמאים:

חוק ההסדרים כאמור, קבע כי כל עצמאי בגין 21 עד לגיל 60 מחויב להפקיד לקופת גמל לקצבה (לרבות, פנסיה), החוק אינו חל על עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום 1/1/2017.

המחוקק שם דגש על מצבים שבהם עצמאי הינו שכיר ועצמאי, כך שלא ייפגע מהשינוי הנ"ל, כבר נדון בהרחבה.

סכום ההכנסה החייבת שבגינה קיימת חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה מבוסס על השכר הממוצע במשק לעניין גמלאות ותביעות ביטוח לאומי (כפי שמוגדר בחוק ביטוח לאומי), שכר ע"ס 9,673 ש"ח ברוטו לחודש.

נקבע כי המדרגה הראשונה לצורך הפקדה לקצבה לקופת גמל (פנסיה) מבוססת על מחצית מהשכר הממוצע במשק, שכר חודשי 4,836.5 ש"ח, שעל סכום זה נדרש להפריש 4.45%, לפי שכר שנתי של 58,038 ש"ח.

על חלק ההכנסה שמעל 58,038 ש"ח ועד לסכום של 116,076 ש"ח (שכר ממוצע במשק – 9,673 ש"ח * 12) – הפרשה של 12.55%.

זכויות אבטלה לעצמאים שמקנות ההפרשות לפנסיה:

שליש מההפקדות של עצמאי יסווגו לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. חלוקת הכספים היא בדומה להבחנה הקיימת אצל השכיר בין הפקדות התגמולים להפקדות הפיצויים (תגמולים עובד, תגמולים מעביד ופיצויים), להמשך מאמר בנושא דמי אבטלה לעצמאים.

אכיפה וקנסות:

המחוקק קבע כי עצמאי שלא יבצע הפרשות לפנסיה במהלך שנת המס יחול עליו קנס ע"ס 500 ש"ח. 

במידה ואני שכיר, האם תחול עליי גם החובה כפי שמצוין לעיל?

המחוקק הבדיל במצבים שבהם מעסיק מפריש תשלומי פנסיה לשכיר, כך שלא תחול על עצמאי חבות כפולה לבצע הפרשות בהתאם לחוק.

דוגמא 1 – הפרשות עצמאי בלבד:

עצמאי שהכנסתו ברוטו 7,000 לחודש.

מחצית השכר הממוצע במשק: 9,673 * 0.5 = 4,836.5 ש"ח, יופרש 4.45%, סה"כ הפרשה 215 ש"ח.

ההפרש בין 7,000 ש"ח למחצית השכר השנייה במשק (4,836.5 ש"ח), יופרש 12.55%, הפרשה לפי הכנסה 2,163.5 ש"ח * 12.55% = 272 ש"ח.

סה"כ הפרשות עצמאי: 215 + 272 = 487 ש"ח.

דוגמא 2 – הפרשות עצמאי + שכיר:

שכיר שמרוויח 2,000 ש"ח ברוטו לצרכי סוציאליות, הכנסה כעצמאי 6,000 ש"ח.

חישוב הפרשות שכיר: 2,000 ש"ח * 12.5% = 250 ש"ח – תגמולים עובד 6%, תגמולים מעביד 6.5%, הפרשות בהתאם לחוק.

חישוב הפרשות עצמאי: 

מחצית השכר הממוצע במשק: 9,673 * 0.5 = 4,836.5 ש"ח, יופרש 4.45%, סה"כ הפרשה 215 ש"ח.

ההפרש בין 6,000 ש"ח למחצית השכר השנייה במשק (4,836.5 ש"ח), יופרש 12.55%, הפרשה לפי הכנסה 1,163.5 ש"ח * 12.55% = 146 ש"ח.

סה"כ הפרשות עצמאי: 215+ 146 = 361 ש"ח.

בניכוי הפרשות עובד: 250 -361 = 111 ש"ח. סה"כ תשלום הפרשה לפנסיה כעצמאי.

למאמר בנושא הפחתת ביטוח לאומי לעצמאים, לחץ כאן.

למאמר בנושא דמי אבטלה לעצמאי, לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת. 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן