תפריט

הקשר בין סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה להודעת זיכוי – "חוב אבוד"

סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה קובע שחובות אבודים / מסופקים שהוכחו לדעת פקיד השומה כ – "חוב אבוד" יוכרו כהוצאה בשנת המס, וזאת אף אם זמן פירעונם של החובות האבודים / מסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס.

בנוסף, במידה  ו – "חוב אבוד" נדרש בספריו של הנישום בשנת המס או בשנים קודמות, ומנגד "חוב אבוד" נגבה בין בשנת המס הנתונה או בשנים קודמות, יש להכיר בהכנסה מעסק או משלח יד לאותה שנה (פעולה הפוכה להכרה ב – "חוב אבוד", גידול בהכנסה מעסק או משלח יד).

 

מבחינת מע"מ, על העוסק להגיש הצהרה, כי לא דרש ולא ידרוש כהוצאה עפ"י סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה את סכום העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה בחוב אבוד.

יתרה מכך, אם העוסק דרש כהוצאה את סכום מס העסקאות כאמור, עליו להצהיר כי יתקן את דוחותיו למס הכנסה ויבטל דרישה זו, מכך גם ניתן להבין שבהחלט יכול להיות שנכיר ב – "חוב אבוד" מבחינת מס הכנסה, אך טרם יצאה הודעת זיכוי.

 

הסוגיה שצוינה לעיל מתקשרת באופן ישיר לסעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה, במצב שבו נישום מכיר בחוב אבוד שכולל את מס העסקאות ולאחר מכן מוציא הודעת זיכוי, במצב זה עליו להגיש הצהרה לממונה  מע"מ האיזורי שיבצע תיקון בדוחותיו.

 

תיקון הדוחות כאמור לעיל, ייתכן במצב שבו נישום הכיר ב – "חוב אבוד" על יתרת החייב (הקונה) כולל מס העסקאות והוציא תעודת זיכוי שנת מס לאחר מכן, בעצם נוצרת כפילות, כך שעל הנישום לבצע תיקון בדוח התאמה למס.

 

לדוגמא:

הכנסה חייבת של נישום לשנת מס לפני הכרה ב – "חוב אבוד" הינה 1,000 ₪, "חוב אבוד" בשנת המס הנדונה הינו (117) ₪, לפיכך ההכנסה החייבת במס הינה 883 ₪.

שנת מס לאחר מכן ההכנסה החייבת במס לפני "חוב אבוד" הינה 1,200 ₪, העוסק הוציא הודעת זיכוי בספרים על יתרת החוב 117 ₪ (כולל מס עסקאות 17%), במצב זה תבוצע פקודה נוספת כאשר יחויב הלקוח ע"ס 117 ₪ ויזוכה סעיף "הכנסות" ע"ס 117 ₪.

לאחר הודעת הזיכוי והתאמות ההכנסה חייבת במס תעמוד על 1,217 ₪ (1,200-100+117).

 

*ההנחה הינה שמבוצע תיקון בשנת המס הנתונה ולא תיקון דוח לשנה הקודמת.

 

הערות כלליות:

 

  • רישום בספרי העוסק – הודעת הזיכוי תירשם בספרי העוסק בדרך של הקטנת מס העסקאות.
  • קבלת התמורה בתקופה מאוחרת – יצוין, כי במקרה בו לאחר הוצאת הודעת הזיכוי בגין חוב שהוכר כ – "חוב אבוד", הצליח העוסק לגבות את התמורה (כולה או מקצתה) מגורם כל שהוא, לרבות ערבים, חברות ביטוח וכדומה, תמורה זו חייבת במס במועד קבלתה, כמו כן יש לראות בסכום שהתקבל ככולל מע"מ.

  • תיקים סגורים – במקרים בהם הוצאה שומה לגבי "חוב אבוד", והשומה הינה סופית, כך שאין לגביה זכות ערעור, יתקיים הכלל של סופיות הדיון, ולכן לא תידון ולא תאושר כל בקשה להוצאת הודעת זיכוי, במידה ויצאה הודעת זיכוי, יש לבטלה.

 

למאמר הקודם: אופן העברת מידע למנהל מס ערך מוסף האיזורי

 

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן