תפריט

חובת הצהרת הון

הצהרת הון, מכירים את המונח הזה?

 

הצהרת הון, וואו, איזה שם “יפה”, הצהרת הון מיועדת להצהיר על נכסים והתחייבויות של בעל העסק/מנהל החברה/שותף, בשונה מדוח שנתי שמוגש מידי שנה ומייצג הכנסות והוצאות.

הצהרת הון מוגשת בסמוך לפתיחת התיק ולאחר כמה שנים לאחר מכן, הכל בהתאם לדרישות רשות המסים.

דרישה הצהרת הון נדרשת לראשונה, בדרך כלל תוך חצי שנה – שנה מעת פתיחת התיק ברשות המסים.

למה רשות המסים לא דורשת מבעל העסק/מנהל החברה/שותף להגיש הצהרת הון כל שנה??? התשובה הינה ברורה, רשות המסים רוצה לעשות הצלבה בדבר ההון (נכסים פחות התחייבויות) לשנת המס שבה התיק נפתח לראשונה (לרוב), תוך מתן דגש על נקודת חתך לאחר מספר שנים, הכל מתוך מטרה לוודא, שהגידול בהון תואם את ההכנסות המדווחות לרשות המסים מידי שנה.

 

 

ובהרחבה:

הצהרת הון נדרשת מכוח סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה:

 

“כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם –

(1) רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב למסור לו – כל דו”ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו”ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם, או של בן-זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה,או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר…”

 

הצהרת הון נועדה לרכז את הנכסים וההתחייבויות של הנישום/ תא משפחתי של הנישום כולל ילדים שטרם מלאו להם 18 בתום שנת המס ליום נתון, הצהרת הון תידרש לאחר סיומה של שנת המס ותרכז את נתוני הנישום לתום שנת המס האמורה.

 

דרישת הצהרת ההון תהיה מעצמאים, בעלי חברות ומשכירים שהכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

דרישת הצהרת הון מתושב חוץ

 

 

הצהרת הון בוחנת את סיכום ההון המוצהר ביחס להצהרת ההכנסות המדווחות, את בדיקת הצהרת ההון ניתן לחלק לשתיים:

  1. הצהרת הון ראשונה – הצהרת הון שנועדה לרכז את נתוני הנישום הבסיסיים, בדר”כ תידרש הצהרת הון בסמוך לפתיחת תיק הנישום ברשות המיסים.
  2. הצהרת הון עוקבת – דרישת הצהרת ההון העוקבת נועדה לבדוק את גידול ההון ביחס להכנסות המדווחות כאשר בסיס ההון בחישוב שינוי ההון (גידול/קיטון) הינו הצהרת ההון הקודמת.

 

הצהרת הון מהווה כלי מרכזי בידי פקיד השומה לצורך בחינת דיווחי הנישום לרשויות המס תוך שיקוף גידול ההון ובכך מסייעת לרשות המיסים לאתר העלמות מס של נישומים.

במאמרו של ד”ר גליקסברג, עו”ד – חובת הגשת הצהרת הון של תושב חוץ נאמר (“חובת הגשת הצהרת הון של תושב חוץ”, ד. גליקסברג, “מיסים” ה/5, א-62 בעמ’ א-63):

“…הצהרות הון משמשות כמכשיר חשוב בידי שלטונות המס כדי לקבוע מה הרכוש של משלם המס…מדי פעם בפעם, ולבדוק אם לא חל גידול באותו רכוש במשך תקופה מסוימת, המעיד על הכנסות שלא נכללו בדוחו”ת שנמסרו לשלטונות המס…”

ניתן להבחין בהוראת ביצוע 65/86 המרחיבה בדבר טיפול הצהרות הון המדגישה את חשיבותה:

“אחד מכלי העזר החשובים בהם נעזר המפקח בעת הטיפול בתיק הנישום, הינו הצהרת ההון. הצהרת ההון הינה למעשה מאזן הנישום לתאריך מסויים. השוואה בין שתי הצהרות הון, על פי שיטות שיוסברו להלן, מאפשרת למפקח לבחון על פי כלי עזר נוסף, אם ההכנסות המוצהרות בדו”חות שהוגשו בתקופה שבין הצהרות ההון הינן כל ההכנסות, או שהפרש ההון נובע מהכנסות נוספות אותן השמיט הנישום מהצהרותיו.”

 

 

אפקטיביות הצהרות ההון באה לידי ביטוי:

  • בגילוי מקורות הכנסה שלא דווחו שהיה עליהם להיות מדווחות ע”פ חוק – כגון הכנסות מדירת מגורים שעברו את הפטור, הכנסות מעסק שלא דווחו וכו’.
  • גילוי מקורות הון שבגינם נצמח ההון שלא מוגדרים כהכנסה – מתנות, ירושה וכו’.
  • מעקב אחר רכישת ומכירת נכסים ובדיקת חיובי רווח ההון המחויב לפי חוק מס שבח מקרקעין.
  • הצלבת מידע שנאסף מנישומים תוך מיצוי מערכת המידע הכולל לשם גילוי העלמת מס של נישומים.

 

 

חישוב הצהרת ההון מבוצע באופן נומינלי, כלומר במידה ורכשנו דירה בשנת 1960 בלירות, הצגת הדירה בהצהרה תהיה בשווי הלירות כיום ולא לפי שווי הדירה כשווי השוק, הצגה זו נועדה למנוע הצגת הון שלא מומש אלא בסכומי כסף ששולמו בפועל, בעתיד שתימכר הדירה בשווי השוק שיהיה גבוה משווי הרכישה הפער בין הקניה למכירה יהווה הסבר לגידול הון.

משמעות ההצגה הנומינלית שנתעלם מהשפעת האינפלציה ושווי השוק של הנכסים וההתחייבויות.

 

מועד הגשת הצהרת הון:

מועד הגשת הצהרת הון הוא 120 ימים, מאידך ניתן במקרים מסוימים לקבל אורכה מרשות המיסים.

כמו כן קיימת אורכה אוטומטית מעבר ל- 120 יום עד להגשת הדו”ח השנתי לשנת המס בה נדרשה הצהרת ההון.

 

 

הצהרת הון הינה מהותית וחשובה ביותר, רצוי להיוועץ עם גורם מקצועי בעת פתיחת התיק בשלבים הקריטיים, ההגדרות הראשוניות, כמובן, כמו תמיד, נאחל לכם בהצלחה!

 

 

נושאים נוספים הקשורים בהצהרת הון:

 

דרישת הצהרת הון מתושב חוץ

נכסים והתחייבויות בהצהרת הון

היבטים פליליים בהגשת הצהרת הון

חישוב גידול / קיטון בהון – מקורות ושימושים

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן