תפריט

טפסים

אנו עושים הכל בכדי להקל עליכם.
במיוחד עבורכם ריכזנו את כל הטפסים שאתם זקוקים להם
נשמח לעמוד לרשותכם.

שם הטופס מספר לינק
תצהיר אי פעילות הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה-148 148 הורדה
הודעה על פרטי נאמנות -151ח 151ח הורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (נאמנות) -144 144 הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה בנאמנות תושבי ישראל, נהנה תושב ישראל או בנאמנות לפי צוואה-142 142 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- 141 141 הורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ- 143 143 הורדה
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2016- 5520 5520 הורדה
שותפות נפט הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 5521 5521 הורדה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5522 5522 הורדה
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5523 5523 הורדה
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5524 5524 הורדה
טופס עזר לנספח ג'(2) לדוח השנתי לשותפות נפט – לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה- 5525 5525 הורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לשותפות נפט – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן- 5526 5526 הורדה
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2016- 5901 5901 הורדה
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט-5902 5902 הורדה
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט- 5903 5903 הורדה
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר"-5904 5904 הורדה
בקשה למינוי שותף מנהל-5905 5905 הורדה
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור-5906 5906 הורדה
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור-5907 5907 הורדה
דיווח חשבוניות שטחים קניה – 878 878 הורדה
דיווח חשבוניות שטחים מכירה – 879 879 הורדה
הצהרה בדבר החלת מודול קבצים במבנה אחיד – 510 510 הורדה
טופס נילווה לבקשה לרישום תוכנה – 511 511 הורדה
הצהרה בדבר לקוח יחיד – 512 512 הורדה
בקשה לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת – 513 513 הורדה
בקשה בדבר אי משלוח עותק של תוכנה – 515 515 הורדה
פתיחת תיק לבעל זכות לניצול משאב טבע – 5911 5911 הורדה
דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע – 5912 5912 הורדה
נספח ב לדוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע – 5914 5914 הורדה
בקשה לדחיית נקודת זיכוי/ניצול נקודת זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנים 2017 או 2018 – 116ד 116ד הורדה
941 – בקשה לרישום מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח לצורך FATCA 941 הורדה
940 – בקשה לרישום במערכת דיווחי ה FATCA 940 הורדה
942 – בקשה לרישום מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח לצורך FATCA 942 הורדה
4450 – רישום גמ"ח לצורך דיווח FATCA/הסכם יישום 4450 הורדה
תצהיר בדבר פרודים שחזרו לחיות במשותף – 4441 4441 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן – 926 926 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן – 927 927 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה – 928 928 הורדה
מענק לימודים- 5015 5015 הורדה
אישור למפעל המוכר רכיב למפעל אחר לצורך קיום הוראות סעיף 18א' לחוק – 902 902 הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי מס במקור 2513/2 הורדה
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ – 150 150 הורדה
קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – 905 905 הורדה
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם – 980 980 הורדה
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות – 981 הורדה
מיזוג קרנות נאמנות פטורות – 904 904 הורדה
הקצאת יחידות למניה – RSU – 906 906 הורדה
חישוב שיעור ניכיון משוכלל – 907 907 הורדה
תמחור מחדש של אופציות לעובדים – 911 911 הורדה
מימוש נטו של אופציות לעובדים – 912 (Net Exercise) 912 הורדה
עמידה בתנאים לקבלת מעמד "כתושב ישראל לראשונה" ו"כתושב חוזר ותיק" – 913 913 הורדה
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה – 914 914 הורדה
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה, בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות – 915 915 הורדה
החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן – 916 916 הורדה
החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן – 917 917 הורדה
מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים – 922 922 הורדה
מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית – 923 923 הורדה
הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה – 924 924 הורדה
בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות – 981 981 הורדה
בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין – 7100 7100 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת החל מ- 01.01.2018- 7914 7914 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2017- 1344 1344 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017 לחברה- 1323 1323 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2017- 1325 1325 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2017 – 158 158 הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2017 – 1326 א 1326א הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2017- 1343 1343 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017- 1399י 1399י הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017- 1227 1227 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017 – 1326 1326 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2017- 1228 1228 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017- 1322 1322 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2017 – 6111 6111 הורדה
דיווח בגין חוות דעת 2017- 1345 1345 הורדה
הצהרת תושבות 2017- 1348 1348 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2017- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017- 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017- 137 137 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2017 – 134 134 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017- 1399ח 1399ח הורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2017 – 135 135 הורדה
פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים 2017 -1342 1342 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2017- 1321 1321 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2017- 1214 1214 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2017- 1320 1320 הורדה
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח- 1346 1346 הורדה
בקשה לקבלת מידע- 1245 1245 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2017- 1215 1215 הורדה
הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים/פרודים – 4442 4442 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2017- 1327 1327 הורדה
מכירת זכות במקרקעין – 7739 7739 הורדה
הודעה שנתית למפעל טכנולוגי – 973 973 הורדה
בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין – 7161 7161 הורדה
בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין – 7160 7160 הורדה
מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט 1) לפקודת מס הכנסה – 1350 1350 הורדה
בקשה לתיקון מקדמות – 672 672 הורדה
שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס – 982 982 הורדה
דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה להחזר מס – 5329 5329 הורדה
אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח – 1271א 1271א הורדה
דיווח בגין חוות דעת 2018- 1345 1345 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2018 – 6111 6111 הורדה
מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט 1) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 1350 1350 הורדה
בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים – 417 417 הורדה
דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות עסק/משלח יד/ניכויים – 2550 2550 הורדה
דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות לחבר בני אדם/ניכויים – 2551 2551 הורדה
הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים שחלה עליהם הוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה – 2552 2552 הורדה
הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 7201 הורדה
א/805 א/805 הורדה
מכירת דירה ע״י חייב במס ריבוי דירות 7202 הורדה
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח-1346 1346 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2016- 1228 1228 הורדה
דיווח בגין חוות דעת-1345 1345 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 1399ח 1399ח הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 1399י 1399י הורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2016 – 135 135 הורדה
ספינת דייג מסוג מכמורתן – 22 22 הורדה
רכב / צמ"ה – 23 23 הורדה
מכונה ניידת המשמש לחקלאות – 24 24 הורדה
החזר אוטומטי ע"י תחנת דלק – 25 25 הורדה
נספח א הורדה
נספח ב הורדה
נוסח לדוגמה לפרסום ברשומות על כינוס עתידי של אסיפה סופית הורדה
הסדר גבייה מרוכזת- בקשת הצטרפות- 4484 4484 הורדה
העברת נכסים מאדם לחברה- 1512 א 1512 א הורדה
העברת נכסים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה- 1512 ב 1512 ב הורדה
העברת נכסים ברי פחת על ידי מספר יחידים- 1512 ג 1512 ג הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2016- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2015- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2014- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2013- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2012- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2011- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2010- 1344 1344 הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור- 2513 2513 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2016- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2015- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2014- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2013- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012- 1227 1227 הורדה
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק- 2421 2421 הורדה
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים- 2401 2401 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- 141 141 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה-באנגלית- 141 141 הורדה
הצהרת בעל המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב- 805 805 הורדה
הצהרת הון- 1219 1219 הורדה
הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה- 2586 2586 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס-תרומות בשווה כסף שהתקבלו מאדם אחר- 1217 א 1217 א הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2016- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2015- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2014- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2013- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2012- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2011- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2010- 1214 1214 הורדה
הודעה על פי סעיף 49 כא-א לחוק מיסוי מקרקעין – 7006 7006 הורדה
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים- 2856 2856 הורדה
הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה- 2988 2988 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת- 7914 7914 הורדה
בקשה לפטור חלקי ממס רכישה- 2973 2973 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח- 7020 7020 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים- 7038 7038 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה- 7648 7648 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורין מזכה- 7649 7649 הורדה
תביעה לגמלת סיעוד- 2600 2600 הורדה
תביעה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה-2620 2620 הורדה
בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי גמלת סיעוד המעסיק מטפל צמוד- 2655 2655 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7109 7109 הורדה
תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד- 5305 5305 הורדה
תביעה לתשלום חוב לקופת גמל- 5310 5310 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7113 7113 הורדה
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים- 7849 7849 הורדה
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיחדים- 7850 7850 הורדה
בקשה לביטול קנס, ריבית, הצמדה, פריסת תשלומים- 2681 2681 הורדה
בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה- 110 110 הורדה
בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה- 109 109 הורדה
הוראה לחיוב חשבון בנק- 6127 6127 הורדה
ויתור על סודיות- 7102 7102 הורדה
תבעה לתשלום דמי תאונה- 2201 2201 הורדה
אישור המעסיק על העסקת עובד- 5521 5521 הורדה
הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג- 5613 5613 הורדה
הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן זוגה-5612 5612 הורדה
תביעה להבטחת הכנסה- 5619 5619 הורדה
תביעה להבטחת הכנסה- טופס למילוי בעבור קטין- 5622 5622 הורדה
אישור הקיבוץ על עבודה שכר והכנסות- 485 485 הורדה
אישור חיים- אנגלית
תביעה לתוספת עבור בן-בת זוג בקצבת זקנה- 484 484 הורדה
תביעה אישית לדמי קבורה- 460 460 הורדה
תביעה לגמלת זקנה מיוחדת- 4501 4501 הורדה
תביעה לגימלת שאירים- 410 410 הורדה
תביעה לגמלת שאירים מיוחדת- 4506 4506 הורדה
תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת שאירים- 2910 2910 הורדה
תביעה לקצבת זקנה- 480 480 הורדה
תביעה לקצבת זקנה- אנגלית 488 הורדה
תביעה לקצבת שאירים- אנגלית 487 הורדה
תביעה לתשלום מענק פטירה או יתרת קצבה- 416 416 הורדה
תביעה להשלמת הכנסה רק למקבל קצבת זקנה או קצבת שאירים- 430 430 הורדה
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה- 7824 7824 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית-7112 7112 הורדה
תביעה גמלה לילד נכה- 7821 7821 הורדה
מענק לימודים- 5015 5015 הורדה
בקשה לפיצול תיק קצבת ילדים- 5020 5020 הורדה
בקשה לאיחוד תיקים- 5021 5021 הורדה
תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחול- 5023 5023 הורדה
בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש- 5024 5024 הורדה
תביעה לקצבת ילידם ולהעברת ילדים מתיק לתיק- 5025 5025 הורדה
בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת מקבל הקצבה- 5026 5026 הורדה
הצהרה על יציאת ילד לחול- כניסת ילד לארץ- 5034 5034 הורדה
בקשה להעברת כספים- 715 715 הורדה
הודעה על עדכון פרטים אישיים- 900 900 הורדה
טופס עדכון פרטי חשבון בנק- 902 902 הורדה
בקשה לתשלום על פי חוק המזונות- 5400 5400 הורדה
בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל-5406 5406 הורדה
ההצהרה על פי חוק מזונות- 5409 5409 הורדה
בקשה להפסקה-חידוש מזונות- 5422 5422 הורדה
הוספה- ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט- 68 68 הורדה
ייפוח כוח למייצג- 70 70 הורדה
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט- 630 630 הורדה
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטוס אשראי- 6124 6124 הורדה
הוראה לביטול חיוב הרשאה- 6125 6125 הורדה
הוראה לחיוב חשבון- 6127 6127 הורדה
הראה ליוב חשבון- העתק למעסיק- 6978 6978 הורדה
תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים- 501 501 הורדה
תביעה אישית לתגמולי מילואים- 502 502 הורדה
שינוי חשבון בנק- כתובת להחזרי תגמולי מילואים למעסיק- 503 503 הורדה
תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי- 504 504 הורדה
בקשה לתשלום מקדמה על חשבון תגמולי מילואים- 509 509 הורדה
אישור המעסיק על עבודה ושכר- 510 510 הורדה
אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי- 1502 1502 הורדה
אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת- 1520 1520 הורדה
תביעה לתשלום מענק- 1521 1521 הורדה
ייפוי כוח למייצג- 70 70 הורדה
פירוט שנתי של השכר וניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד- 100 100 הורדה
כרטיס עובד- 103 103 הורדה
העסקת עובדים בחול- 105 105 הורדה
הצהרת מעסיק על העסקת עובד במשק בית- 614 614 הורדה
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה- 619 619 הורדה
הצהרה בעניין מיהו המעסיק העקרי- 620 620 הורדה
דין וחשבון על קיבוץ ומושב שיתופי עבוד חברים- 622 622 הורדה
דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים- 623 623 הורדה
אישור עתידי למעסיק משני תיאום ביטוח לאומי- 644 644 הורדה
הודעת קבלן משנה- 648 648 הורדה
דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת בחירות- 649 649 הורדה
דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים על פי צו הביטוח הלאומי- 652 652 הורדה
בקשה להחזר דמי ביטוח או דמי ביטוח בריאות- 659 659 הורדה
הודעת מעסיק על סגירת תיק- 699 699 הורדה
בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית- 752 752 הורדה
בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי בכנסות גבוהות מהכנסה המירבית- 753 753 הורדה
בקשה לביטול- הפחתה- 754 754 הורדה
הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע- 6978 6978 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7115 7115 הורדה
תביעה להטבות על פי הסכם ניידות- 8200 8200 הורדה
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות- 8220 8220 הורדה
הצהרה ודוח פירוט יציאות מחוץ למוסד בו מוגבל ניידות- 8236 8236 הורדה
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי- 8261 8261 הורדה
הצהרה של עבודה והכנסות של נכה ובן זוגו- 3209 3209 הורדה
תביעה לתשלום תוספת תלויים לידי בן-בת הזוג לזכאי קצבת נכות- 3296 3296 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7111 7111 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7116 7116 הורדה
תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק- 7801 7801 הורדה
כתב ערר על החלטה של המוסד לביטוח לאומי- 7810 7810 הורדה
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות- 7842 7842 הורדה
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה- 200 200 הורדה
תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה- 210 210 הורדה
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה- 211 211 הורדה
תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגעי עבודה- 213 213 הורדה
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות- 215 215 הורדה
תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36- החמרת מצב- 228 228 הורדה
תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת תלוים בנפגעי עבודה- 230 230 הורדה
בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה- שכיר- 250 250 הורדה
תביעה לתשלום מענק מיוחד לנגעי עבודה- 282 282 הורדה
בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה- עצמאי- 283 283 הורדה
איגרת מוזמן לוועדה רפואית – נכות מעבודה- 759 759 הורדה
תביעה להכרה בנכה נזקק- 279 279 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7101 7101 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית- 7103 7103 הורדה
כתב ויתור סידיות רפואית- 7114 7114 הורדה
תביעה על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו- 7870 7870 הורדה
הצעת מיזוג הורדה
דוח הקצאת מניות (טופס 4) הורדה
דוח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5) הורדה
תביעה לתשלום מענק לידה ומענק אשפוז- 300 300 הורדה
תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת- 355 355 הורדה
תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בן-בת הזוג- 360 360 הורדה
תביעה לתשלום דמי לידה- דמי חופשה מאמצת לחברת קיבוץ- 357 357 הורדה
ביטול ייצוג- 69 69 הורדה
הצהרת כושר פירעון הורדה
נוסח לדוגמא לפרסום ברשומות של הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והנחיות לפרסום הורדה
הודעת מפרק על קיום אסיפה סופית והגשת דוח סופי הורדה
הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב ראשון הורדה
הודעה על מינוי מפרק הורדה
הצהרה על משק חקלאי- 7097 7097 הורדה
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין- 7086 7086 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח- 7000 7000 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין- 7000ב 7000ב הורדה
הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה- 7913 7913 הורדה
הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה- 7912 7912 הורדה
הצהרת רוכש זכות במקרקעין- באיגוד מקרקעין- 7000א 7000א הורדה
השגה- 7013 7013 הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה- 2990א 2990א הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין- נתונים לשומה עצמית- 2990 2990 הורדה
טופס לפריסת מס שבח מקרקעין- 7003 7003 הורדה
מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה- 7040 7040 הורדה
ערכון פרטי עורך דין- 7008 7008 הורדה
רשימת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמא 38- 738 738 הורדה
תצהיר על ביטול מכירה, פעולה תאגידית- 6130 6130 הורדה
אישור ניכוי מס במקור על רוו הון מניירות ערך- 867א 867א הורדה
אישור על קיום- אי קיום תיק במס הכנסה לפי תקנה 5א.א1 לתקנות החברות- 483 483 הורדה
אישור על תשלומי עמלת ביטוח- 847 847 הורדה
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור- 806 806 הורדה
אישור שנתי על תשלום החזר למתנדב בשנת המס- 1255 1255 הורדה
אישור תושבות- 1312 א 1312 א הורדה
בקשה לאישור לפי סעיף 50- 5340 5340 הורדה
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב- 1312 1312 הורדה
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת- 2604 2604 הורדה
בקשה לביטול-הקטנת מקדמות- 2216 א 2216 א הורדה
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים- 2405 2405 הורדה
בקשה להחזר הוצאות – 1250 1250 הורדה
בקשה להכרה בחברה משפחתית- 2585א 2585א הורדה
בקשה להכרה כמוסד ציבורי- 5245 5245 הורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני במשרדי רשות המיסים-501 501 הורדה
בקשה להקלה במס ליחיד לתואר אקדמי-תעודת מקצוע- 119 119 הורדה
בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכוי המס על ידי מייצג- 117 117 הורדה
בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכויי המס- 116 116 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2015 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2014 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2013 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2011 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2010 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2015 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2013 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2011 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2010 לחברה- 1323 1323 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2012- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010- 1322 1322 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2014- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010- 1321 1321 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1320 1320 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010- 1320 1320 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2016- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2015- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2014- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2013- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2012- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2011- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2010- 1301 1301 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2016- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2015- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2014- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2013- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2012- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2011- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2010- 1343 1343 הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2015- 1214 ב 1214ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2014- 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2013- 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2012 – 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2011 – 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2010 – 1214 ב 1214 ב הורדה
בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד 704 704 הורדה
תביעה לתשלום דמי חופשה-356 356 הורדה
עדכון פרטי עסק- 822 822 הורדה
רישום לצרכי מעמ- 821 821 הורדה
הודעה על סגירת עסק-הצהרה-18 18 הורדה
הודעה על אי פעילות עסקית זמנית- 823 823 הורדה
בקשה להעברת מס ממשכיר נכס לשוכר נכס- 36 36 הורדה
בקשה לרישום כעוסק זר- אנגלית- 22 22 הורדה
רישום מייצג חדש- בקשה לעדכון פרטי מייצג- 2279 א3 2279 א3 הורדה
תעודה רפואית- 127 127 הורדה
תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד- 4440 4440 הורדה
בקשה לבטל קנס, ריבית, קביעה- 29 29 הורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוניבמשרדי רשות המיסים- 501 501 הורדה
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק, משלח יד- 2550 2550 הורדה
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג- 4431 4431 הורדה
הודעה על בחירת שנת הסתגלות- 1130 1130 הורדה
הודעה על העברת נכס לחברה- 1512 1512 הורדה
הודעה על חזרה מרצף פיצויים-קיצבה- 161 ג 161 ג הורדה
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח- מס הכנסה- 1213 1213 הורדה
הודעה שנתית למפעל מוטב-מאושר- קיום הוראות סעיף 18א לחוק- 901 901 הורדה
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי- 901א 901א הורדה
הודעה, הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום- 4435 4435 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים- דברי הסבר לטופס 6111 6111 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים-דברי הסבר- 6111 6111 הורדה
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית- 116 ב 116 ב הורדה
בקשה לפטור ממס- 1516 1516 הורדה
בקשה לפטור-הקטנה של ניכוי במקור- 2542 2542 הורדה
בקשה לפריסה על פי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה-116ג 116ג הורדה
בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממיסים- 169 א 169 א הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי- 7016 7016 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי- 7016 7016 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט- 7017 7017 הורדה
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר- 3333 3333 הורדה
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה- 161 ד 161 ד הורדה
בקשה לרישום ייצוג נוסף- מתן ייפוי כוח- 2279 א2 2279 א2 הורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי- מתן ייפוי כוח- 2276 א1 2276 א1 הורדה
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים- 7021 7021 הורדה
בקשה למסירת מידע לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה- 2857 2857 הורדה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס – 159א 159א הורדה
תביעה לדמי אבטלה – 1500 1500 הורדה
תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה- 235 235 הורדה
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- 159 159 הורדה
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית- 246א 246א הורדה
בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי- 626 626 הורדה
אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון- 331 331 הורדה
תביעה להארכה או פיצול דמי לידה- דמי חופשה מאמצת- 368 368 הורדה
תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה- 380 380 הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור – 114א 114א הורדה
שינוי נושא משרה מוסמך לדווח הורדה
פרטי משכנתאות ושיעבודים (טופס 10) הורדה
בקשה לשינוי שם חברה הורדה
הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3) הורדה
הודעה בדבר שינוייים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6 ) הורדה
הודעה בדבר הגדלת הון(טופס 7) הורדה
הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8) הורדה
ייפוי כוח סטנדרטי לייצוג לעניין חוק מענק עבודה- 120 120 הורדה
כרטיס עובד 101 101 הורדה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- 157 א 157 א הורדה
דוח החזר הוצאות למתנדבים לשנת המס- 1254 1254 הורדה
דוח לחקלאי- דין וחשבון על המשק החקלאי בשנת המס- 1220 1220 הורדה
דוח על הוצאות עודפות לשנת המס- 1235 1235 הורדה
דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- 5329 5329 הורדה
דוח של תשלום דיבידנד, ריבית על אגרות החוב וניכויי במס- 804 804 הורדה
טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ נספח ג'-9000 9000 הורדה
בקשה להסרת מלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ – נספח ב'-9005 9005 הורדה
טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ נספח א'-9010 9010 הורדה
הודעה על מתן הודעות לנושים הורדה
העברת נטל המס סעיף 20 לחוק מעמ – 11א 11א הורדה
דין וחשבון רב שנתי-6101 6101 הורדה
בקשה לרישום חברה- טופס 1 הורדה
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2) הורדה
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 100 מניות מתוך 1,000) הורדה
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 1000 מניות מתוך 1000) הורדה
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 1000 מניות מתוך 100000) הורדה
טופס הגשת מסמכים לרישום חברה הורדה
בקשה להזמנת אישור סטטוס החברה הורדה
בקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק חברה הורדה
טופס בקשה לביצוע מספר עדכונים בחברה הורדה
טופס בקשה לטיפול דחוף (למעט שיעבודים) הורדה
אישור רואה חשבון מבקר על העדר פעילות של חברה לצורך פטור מאגרות בעת פרוק מרצון הורדה
הודעה על הפסקת מקום עסקים בישראל הורדה
הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר – שלב שני הורדה
הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין, על פעולה באיגוד מקרקעין- 7002 7002 הורדה
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה- 7155 7155 הורדה
בקשה להקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי- 7555 7555 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס- תרומות ושותפויות בכסף והשווה כסף שניתנו לאדם אחר- 1217 ב 1217 ב הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2016- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2015- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2014- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2013- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2012- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2011- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2010- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2016- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2015- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2014- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011- 1215 1215 הורדה
דיו וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2010- 1215 1215 הורדה
הנחיות לקבלת הפנייה לועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות- 169 169 הורדה
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת- 116 א 116 א הורדה
תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך- 1517 1517 הורדה
אבטלה – אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר- 1514 1514 הורדה
אבטלה – שאלון לבדיקת יחסי עובד מעסיק לצורך קביעת זכאות לדמי אבטלה או למענק חייל משוחרר- 1503 1503 הורדה
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים- 4436 4436 הורדה
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו – טופס 9 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2016 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2014 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2010 – 6111 6111 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים- דברי הסבר 2013- 6111 6111 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2016- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2015- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2014- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2013- 137 137 הורדה
הקטנה או ביטול מקדמות על ידי מייצג- 2216 ג 2216 ג הורדה
חוק לעידוד השקעות הון- דוח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, בית מלון- 900 900 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק-903 903 הורדה
בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור-141 141 -1 הורדה
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית -1216 1216 הורדה
דיווח על סיום בניית פרוייקט-702 702 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי – 7017א 7017א הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2015 – 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2014 – 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2013- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2012- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2011- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2010- 158 158 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2012- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010- 1326 1326 הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2016 – 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2015 – 1326 א 1326א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2014 – 1326 א 1326א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2013- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2012- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2011- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2010- 1326 א 1326 א הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2016- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2015- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2014- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2013- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2012- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2011- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2010- 1325 1325 הורדה
פתיחת תיק לנאמנויות במס הכנסה- 152 152 הורדה
פרטים על הכנסות ונכסים מחול בלבד- 5329 ב 5329 ב הורדה
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית הורדה
פרטים על נכסיםשניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים-1342 1342 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2015 – 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2014 – 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2013- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2012- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2011- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2010- 134 134 הורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים- 1512 ד 1512 ד הורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכסים מהחברה המעבירה לחברה האחות- 1513 א 1513 א הורדה
חוק לעידוד השקעות הון- הודעה בדבר תשלום מס חברות- 969 969 הורדה
דיווח על הטלת הסרת שינוי צו עיקול על מניותיו של בעל מניות בחברה הורדה
בקשה לרישום מלכר- 24 24 הורדה
דוח תקופתי תכנוני מס- 872 872 הורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי- מתן ייפוי כוח- 2279 א1 2279 א1 הורדה
נספח לדוח על ניכויים מדיבידנד, מריבית על אגרות חוב- 804א 804 א הורדה
עדכון כתובות וענפי כלכלה- 140 140 הורדה
בקשה לתשלום מס על ההכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות- 3302 3302 הורדה
דיווח על שינוי תקנון (טופס8א) הורדה
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום- 11 מק 11 הורדה
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת- 167 א 167 א הורדה
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות- 161 ב 161 ב הורדה
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מעמ, מס הכנסה, ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים- 4480 4480 הורדה
החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית- 1253 1253 הורדה
החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית- 1252 1252 הורדה
החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית- 1251 1251 הורדה
החלטת מייצג בעניין גובה דרישת המקדמות- 2216 ב 2216 ב הורדה
פתיחת תיק לנאמנויות במס הכנסה- 152 152 הורדה
בקשת הצטרפות לגביה מרוכזת- 4485 4485 הורדה
אישור מסירת מידע-169ב 169ב הורדה
הודעת חברה משפחתית על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית- 2590 2590 הורדה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד- 161 161 הורדה
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה- 161 א 161 א הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה למוסד ציבורי- 6120 6120 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד- 7004 7004 הורדה
בקשה לפעולות ושירותים- 703 703 הורדה
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין- 7085 7085 הורדה
בקשקה לתשלום מקדמה- 7152 7152 הורדה
דיווח על בניית פרוייקט חדש- 701 701 הורדה
הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים- 7036 7036 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכות בנייה לפי תמא 38- 7738 7738 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת- 7751 7751 הורדה
הודעה על הקצאה- 7010 7010 הורדה
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין- 7025 7025 הורדה
הודעה על מכירת זכות במקרקעין- 7039 7039 הורדה
הודעה על נאמנות- 7067 7067 הורדה
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן