תפריט

טפסים

אנו עושים הכל בכדי להקל עליכם.
במיוחד עבורכם ריכזנו את כל הטפסים שאתם זקוקים להם
נשמח לעמוד לרשותכם.

שם הטופס מספר לינק
מכירת זכות במקרקעין – 7739 7739 הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה-148 148 הורדה
אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח – 1271א 1271א הורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (נאמנות) -144 144 הורדה
בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין – 7100 7100 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- 141 141 הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה בנאמנות תושבי ישראל, נהנה תושב ישראל או בנאמנות לפי צוואה-142 142 הורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ- 143 143 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת החל מ- 01.01.2018- 7914 7914 הורדה
שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס – 982 982 הורדה
בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין – 7161 7161 הורדה
בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין – 7160 7160 הורדה
מכירת דירה ע״י חייב במס ריבוי דירות 7202 הורדה
הודעה על פי סעיף 49 כא-א לחוק מיסוי מקרקעין – 7006 7006 הורדה
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים- 2856 2856 הורדה
הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה- 2988 2988 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת- 7914 7914 הורדה
בקשה לפטור חלקי ממס רכישה- 2973 2973 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח- 7020 7020 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים- 7038 7038 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה- 7648 7648 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורין מזכה- 7649 7649 הורדה
בקשה לביטול קנס, ריבית, הצמדה, פריסת תשלומים- 2681 2681 הורדה
הצהרה על משק חקלאי- 7097 7097 הורדה
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין- 7086 7086 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח- 7000 7000 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין- 7000ב 7000ב הורדה
הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה- 7913 7913 הורדה
הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה- 7912 7912 הורדה
הצהרת רוכש זכות במקרקעין- באיגוד מקרקעין- 7000א 7000א הורדה
השגה- 7013 7013 הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה- 2990א 2990א הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין- נתונים לשומה עצמית- 2990 2990 הורדה
טופס לפריסת מס שבח מקרקעין- 7003 7003 הורדה
מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה- 7040 7040 הורדה
ערכון פרטי עורך דין- 7008 7008 הורדה
רשימת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמא 38- 738 738 הורדה
תצהיר על ביטול מכירה, פעולה תאגידית- 6130 6130 הורדה
בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד 704 704 הורדה
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים- 7021 7021 הורדה
בקשה למסירת מידע לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה- 2857 2857 הורדה
הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין, על פעולה באיגוד מקרקעין- 7002 7002 הורדה
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה- 7155 7155 הורדה
בקשה להקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי- 7555 7555 הורדה
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה למוסד ציבורי- 6120 6120 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד- 7004 7004 הורדה
בקשה לפעולות ושירותים- 703 703 הורדה
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין- 7085 7085 הורדה
בקשקה לתשלום מקדמה- 7152 7152 הורדה
דיווח על בניית פרוייקט חדש- 701 701 הורדה
הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים- 7036 7036 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכות בנייה לפי תמא 38- 7738 7738 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת- 7751 7751 הורדה
הודעה על הקצאה- 7010 7010 הורדה
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין- 7025 7025 הורדה
הודעה על מכירת זכות במקרקעין- 7039 7039 הורדה
הודעה על נאמנות- 7067 7067 הורדה
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן