תפריט

טפסים

אנו עושים הכל בכדי להקל עליכם.
במיוחד עבורכם ריכזנו את כל הטפסים שאתם זקוקים להם
נשמח לעמוד לרשותכם.

שם הטופס מספר לינק
בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין – 7160 7160 הורדה
בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין – 7161 7161 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת החל מ- 01.01.2018- 7914 7914 הורדה
בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין – 7100 7100 הורדה
מכירת זכות במקרקעין – 7739 7739 הורדה
אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח – 1271א 1271א הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה-148 148 הורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (נאמנות) -144 144 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- 141 141 הורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה בנאמנות תושבי ישראל, נהנה תושב ישראל או בנאמנות לפי צוואה-142 142 הורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ- 143 143 הורדה
שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס – 982 982 הורדה
מכירת דירה ע״י חייב במס ריבוי דירות 7202 הורדה
הודעה על פי סעיף 49 כא-א לחוק מיסוי מקרקעין – 7006 7006 הורדה
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים- 2856 2856 הורדה
הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה- 2988 2988 הורדה
הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת- 7914 7914 הורדה
בקשה לפטור חלקי ממס רכישה- 2973 2973 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח- 7020 7020 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים- 7038 7038 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה- 7648 7648 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורין מזכה- 7649 7649 הורדה
בקשה לביטול קנס, ריבית, הצמדה, פריסת תשלומים- 2681 2681 הורדה
הצהרה על משק חקלאי- 7097 7097 הורדה
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין- 7086 7086 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח- 7000 7000 הורדה
הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין- 7000ב 7000ב הורדה
הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה- 7913 7913 הורדה
הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה- 7912 7912 הורדה
הצהרת רוכש זכות במקרקעין- באיגוד מקרקעין- 7000א 7000א הורדה
השגה- 7013 7013 הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה- 2990א 2990א הורדה
חישוב מס שבח מקרקעין- נתונים לשומה עצמית- 2990 2990 הורדה
טופס לפריסת מס שבח מקרקעין- 7003 7003 הורדה
מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה- 7040 7040 הורדה
ערכון פרטי עורך דין- 7008 7008 הורדה
רשימת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמא 38- 738 738 הורדה
תצהיר על ביטול מכירה, פעולה תאגידית- 6130 6130 הורדה
בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד 704 704 הורדה
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים- 7021 7021 הורדה
בקשה למסירת מידע לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה- 2857 2857 הורדה
הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין, על פעולה באיגוד מקרקעין- 7002 7002 הורדה
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה- 7155 7155 הורדה
בקשה להקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי- 7555 7555 הורדה
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה למוסד ציבורי- 6120 6120 הורדה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד- 7004 7004 הורדה
בקשה לפעולות ושירותים- 703 703 הורדה
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין- 7085 7085 הורדה
בקשקה לתשלום מקדמה- 7152 7152 הורדה
דיווח על בניית פרוייקט חדש- 701 701 הורדה
הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים- 7036 7036 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכות בנייה לפי תמא 38- 7738 7738 הורדה
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת- 7751 7751 הורדה
הודעה על הקצאה- 7010 7010 הורדה
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין- 7025 7025 הורדה
הודעה על מכירת זכות במקרקעין- 7039 7039 הורדה
הודעה על נאמנות- 7067 7067 הורדה
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן