תפריט

טפסים

אנו עושים הכל בכדי להקל עליכם.
במיוחד עבורכם ריכזנו את כל הטפסים שאתם זקוקים להם
נשמח לעמוד לרשותכם.

שם הטופס מספר לינק
תצהיר בדבר פרודים שחזרו לחיות במשותף – 4441 4441 הורדה
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה – 914 914 הורדה
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם – 980 980 הורדה
בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים – 417 417 הורדה
הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה – 924 924 הורדה
מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית – 923 923 הורדה
מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים – 922 922 הורדה
החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן – 917 917 הורדה
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה, בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות – 915 915 הורדה
שותפות נפט הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 5521 5521 הורדה
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5523 5523 הורדה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5522 5522 הורדה
בקשה בדבר אי משלוח עותק של תוכנה – 515 515 הורדה
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 5524 5524 הורדה
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט-5902 5902 הורדה
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2016- 5901 5901 הורדה
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר"-5904 5904 הורדה
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט- 5903 5903 הורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לשותפות נפט – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן- 5526 5526 הורדה
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור-5907 5907 הורדה
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור-5906 5906 הורדה
בקשה למינוי שותף מנהל-5905 5905 הורדה
פתיחת תיק לבעל זכות לניצול משאב טבע – 5911 5911 הורדה
דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע – 5912 5912 הורדה
טופס נילווה לבקשה לרישום תוכנה – 511 511 הורדה
בקשה לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת – 513 513 הורדה
הצהרה בדבר החלת מודול קבצים במבנה אחיד – 510 510 הורדה
מיזוג קרנות נאמנות פטורות – 904 904 הורדה
הצהרה בדבר לקוח יחיד – 512 512 הורדה
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות – 981 הורדה
מימוש נטו של אופציות לעובדים – 912 (Net Exercise) 912 הורדה
הקצאת יחידות למניה – RSU – 906 906 הורדה
שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס – 982 982 הורדה
מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט 1) לפקודת מס הכנסה – 1350 1350 הורדה
עמידה בתנאים לקבלת מעמד "כתושב ישראל לראשונה" ו"כתושב חוזר ותיק" – 913 913 הורדה
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח- 1346 1346 הורדה
החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן – 916 916 הורדה
הודעה שנתית למפעל טכנולוגי – 973 973 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017 לחברה- 1323 1323 הורדה
קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – 905 905 הורדה
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ – 150 150 הורדה
נספח ב לדוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע – 5914 5914 הורדה
בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות – 981 981 הורדה
דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה להחזר מס – 5329 5329 הורדה
דיווח בגין חוות דעת 2018- 1345 1345 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2018 – 6111 6111 הורדה
מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט 1) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 1350 1350 הורדה
דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות עסק/משלח יד/ניכויים – 2550 2550 הורדה
דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות לחבר בני אדם/ניכויים – 2551 2551 הורדה
הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים שחלה עליהם הוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה – 2552 2552 הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017- 1214 ב 1214 ב הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2017 – 6111 6111 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017- 1227 1227 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2017- 1228 1228 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2017- 1214 1214 הורדה
פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים 2017 -1342 1342 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2017- 1343 1343 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2017- 1344 1344 הורדה
הצהרת תושבות 2017- 1348 1348 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2017- 1320 1320 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2017- 1321 1321 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017- 137 137 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017 ליחיד- 1324 1324 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2017- 1301 1301 הורדה
הודעה על פרטי נאמנות -151ח 151ח הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2017- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2017- 1215 1215 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2017 – 134 134 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2017 – 158 158 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017 – 1326 1326 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017- 1399ח 1399ח הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2017- 1325 1325 הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2017 – 1326 א 1326א הורדה
בקשה לדחיית נקודת זיכוי/ניצול נקודת זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנים 2017 או 2018 – 116ד 116ד הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017- 1322 1322 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017- 1399י 1399י הורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2017 – 135 135 הורדה
הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים/פרודים – 4442 4442 הורדה
דיווח בגין חוות דעת 2017- 1345 1345 הורדה
טופס עזר לנספח ג'(2) לדוח השנתי לשותפות נפט – לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה- 5525 5525 הורדה
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2016- 5520 5520 הורדה
941 – בקשה לרישום מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח לצורך FATCA 941 הורדה
940 – בקשה לרישום במערכת דיווחי ה FATCA 940 הורדה
4450 – רישום גמ"ח לצורך דיווח FATCA/הסכם יישום 4450 הורדה
942 – בקשה לרישום מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח לצורך FATCA 942 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן – 926 926 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן – 927 927 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה – 928 928 הורדה
תמחור מחדש של אופציות לעובדים – 911 911 הורדה
אישור למפעל המוכר רכיב למפעל אחר לצורך קיום הוראות סעיף 18א' לחוק – 902 902 הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי מס במקור 2513/2 הורדה
בקשה לקבלת מידע- 1245 1245 הורדה
הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 7201 הורדה
א/805 א/805 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2016- 1228 1228 הורדה
דיווח בגין חוות דעת-1345 1345 הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 1399ח 1399ח הורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 1399י 1399י הורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2016 – 135 135 הורדה
הסדר גבייה מרוכזת- בקשת הצטרפות- 4484 4484 הורדה
העברת נכסים מאדם לחברה- 1512 א 1512 א הורדה
העברת נכסים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה- 1512 ב 1512 ב הורדה
העברת נכסים ברי פחת על ידי מספר יחידים- 1512 ג 1512 ג הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2016- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2015- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2014- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2013- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2012- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2011- 1344 1344 הורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2010- 1344 1344 הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור- 2513 2513 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2016- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2015- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2014- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2013- 1227 1227 הורדה
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012- 1227 1227 הורדה
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק- 2421 2421 הורדה
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים- 2401 2401 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- 141 141 הורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה-באנגלית- 141 141 הורדה
הצהרת בעל המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב- 805 805 הורדה
הצהרת הון- 1219 1219 הורדה
הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה- 2586 2586 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס-תרומות בשווה כסף שהתקבלו מאדם אחר- 1217 א 1217 א הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2016- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2015- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2014- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2013- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2012- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2011- 1214 1214 הורדה
דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2010- 1214 1214 הורדה
אישור הקיבוץ על עבודה שכר והכנסות- 485 485 הורדה
אישור ניכוי מס במקור על רוו הון מניירות ערך- 867א 867א הורדה
אישור על קיום- אי קיום תיק במס הכנסה לפי תקנה 5א.א1 לתקנות החברות- 483 483 הורדה
אישור על תשלומי עמלת ביטוח- 847 847 הורדה
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור- 806 806 הורדה
אישור שנתי על תשלום החזר למתנדב בשנת המס- 1255 1255 הורדה
אישור תושבות- 1312 א 1312 א הורדה
בקשה לאישור לפי סעיף 50- 5340 5340 הורדה
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב- 1312 1312 הורדה
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת- 2604 2604 הורדה
בקשה לביטול-הקטנת מקדמות- 2216 א 2216 א הורדה
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים- 2405 2405 הורדה
בקשה להחזר הוצאות – 1250 1250 הורדה
בקשה להכרה בחברה משפחתית- 2585א 2585א הורדה
בקשה להכרה כמוסד ציבורי- 5245 5245 הורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני במשרדי רשות המיסים-501 501 הורדה
בקשה להקלה במס ליחיד לתואר אקדמי-תעודת מקצוע- 119 119 הורדה
בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכוי המס על ידי מייצג- 117 117 הורדה
בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכויי המס- 116 116 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2015 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2014 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2013 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2011 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2010 ליחיד- 1324 1324 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2015 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2013 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2011 לחברה- 1323 1323 הורדה
הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2010 לחברה- 1323 1323 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2012- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011- 1322 1322 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010- 1322 1322 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2014- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011- 1321 1321 הורדה
חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010- 1321 1321 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1320 1320 הורדה
חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2011- 1320 1320 הורדה
חישוב בבכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010- 1320 1320 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2016- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2015- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2014- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2013- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2012- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2011- 1301 1301 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2010- 1301 1301 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2016- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2015- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2014- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2013- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2012- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2011- 1343 1343 הורדה
ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2010- 1343 1343 הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2015- 1214 ב 1214ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2014- 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2013- 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2012 – 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2011 – 1214 ב 1214 ב הורדה
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2010 – 1214 ב 1214 ב הורדה
רישום מייצג חדש- בקשה לעדכון פרטי מייצג- 2279 א3 2279 א3 הורדה
תעודה רפואית- 127 127 הורדה
תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד- 4440 4440 הורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוניבמשרדי רשות המיסים- 501 501 הורדה
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק, משלח יד- 2550 2550 הורדה
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג- 4431 4431 הורדה
הודעה על בחירת שנת הסתגלות- 1130 1130 הורדה
הודעה על העברת נכס לחברה- 1512 1512 הורדה
הודעה על חזרה מרצף פיצויים-קיצבה- 161 ג 161 ג הורדה
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח- מס הכנסה- 1213 1213 הורדה
הודעה שנתית למפעל מוטב-מאושר- קיום הוראות סעיף 18א לחוק- 901 901 הורדה
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי- 901א 901א הורדה
הודעה, הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום- 4435 4435 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים- דברי הסבר לטופס 6111 6111 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים-דברי הסבר- 6111 6111 הורדה
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית- 116 ב 116 ב הורדה
בקשה לפטור ממס- 1516 1516 הורדה
בקשה לפטור-הקטנה של ניכוי במקור- 2542 2542 הורדה
בקשה לפריסה על פי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה-116ג 116ג הורדה
בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממיסים- 169 א 169 א הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי- 7016 7016 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי- 7016 7016 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט- 7017 7017 הורדה
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר- 3333 3333 הורדה
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה- 161 ד 161 ד הורדה
בקשה לרישום ייצוג נוסף- מתן ייפוי כוח- 2279 א2 2279 א2 הורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי- מתן ייפוי כוח- 2276 א1 2276 א1 הורדה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס – 159א 159א הורדה
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- 159 159 הורדה
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית- 246א 246א הורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור – 114א 114א הורדה
ייפוי כוח סטנדרטי לייצוג לעניין חוק מענק עבודה- 120 120 הורדה
כרטיס עובד 101 101 הורדה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- 157 א 157 א הורדה
דוח החזר הוצאות למתנדבים לשנת המס- 1254 1254 הורדה
דוח לחקלאי- דין וחשבון על המשק החקלאי בשנת המס- 1220 1220 הורדה
דוח על הוצאות עודפות לשנת המס- 1235 1235 הורדה
דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- 5329 5329 הורדה
דוח של תשלום דיבידנד, ריבית על אגרות החוב וניכויי במס- 804 804 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס- תרומות ושותפויות בכסף והשווה כסף שניתנו לאדם אחר- 1217 ב 1217 ב הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2016- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2015- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2014- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2013- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2012- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2011- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2010- 1327 1327 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2016- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2015- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2014- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012- 1215 1215 הורדה
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011- 1215 1215 הורדה
דיו וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2010- 1215 1215 הורדה
הנחיות לקבלת הפנייה לועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות- 169 169 הורדה
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת- 116 א 116 א הורדה
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים- 4436 4436 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2016 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2014 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 – 6111 6111 הורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2010 – 6111 6111 הורדה
דיווח אחיד בדוחות הכספיים- דברי הסבר 2013- 6111 6111 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2016- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2015- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2014- 137 137 הורדה
דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2013- 137 137 הורדה
הקטנה או ביטול מקדמות על ידי מייצג- 2216 ג 2216 ג הורדה
חוק לעידוד השקעות הון- דוח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, בית מלון- 900 900 הורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק-903 903 הורדה
בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור-141 141 -1 הורדה
פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית -1216 1216 הורדה
דיווח על סיום בניית פרוייקט-702 702 הורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי – 7017א 7017א הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2015 – 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2014 – 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2013- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2012- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2011- 158 158 הורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל-ביטוח חיים- לשנת המס 2010- 158 158 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014 – 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2012- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011- 1326 1326 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010- 1326 1326 הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2016 – 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2015 – 1326 א 1326א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2014 – 1326 א 1326א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2013- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2012- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2011- 1326 א 1326 א הורדה
טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2010- 1326 א 1326 א הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2016- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2015- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2014- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2013- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2012- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2011- 1325 1325 הורדה
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת במס 2010- 1325 1325 הורדה
פתיחת תיק לנאמנויות במס הכנסה- 152 152 הורדה
פרטים על הכנסות ונכסים מחול בלבד- 5329 ב 5329 ב הורדה
פרטים על נכסיםשניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים-1342 1342 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2015 – 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל ואובדן כושר עבודה לשנת המס 2014 – 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2013- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2012- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2011- 134 134 הורדה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת המס 2010- 134 134 הורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים- 1512 ד 1512 ד הורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכסים מהחברה המעבירה לחברה האחות- 1513 א 1513 א הורדה
חוק לעידוד השקעות הון- הודעה בדבר תשלום מס חברות- 969 969 הורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי- מתן ייפוי כוח- 2279 א1 2279 א1 הורדה
נספח לדוח על ניכויים מדיבידנד, מריבית על אגרות חוב- 804א 804 א הורדה
עדכון כתובות וענפי כלכלה- 140 140 הורדה
בקשה לתשלום מס על ההכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות- 3302 3302 הורדה
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום- 11 מק 11 הורדה
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת- 167 א 167 א הורדה
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות- 161 ב 161 ב הורדה
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מעמ, מס הכנסה, ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים- 4480 4480 הורדה
החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית- 1253 1253 הורדה
החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית- 1252 1252 הורדה
החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית- 1251 1251 הורדה
החלטת מייצג בעניין גובה דרישת המקדמות- 2216 ב 2216 ב הורדה
פתיחת תיק לנאמנויות במס הכנסה- 152 152 הורדה
בקשת הצטרפות לגביה מרוכזת- 4485 4485 הורדה
אישור מסירת מידע-169ב 169ב הורדה
הודעת חברה משפחתית על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית- 2590 2590 הורדה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד- 161 161 הורדה
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה- 161 א 161 א הורדה
דיווח על בניית פרוייקט חדש- 701 701 הורדה
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן