תפריט

כללים להוצאת הודעת זיכוי (חשבונית זיכוי)

בכדי להוציא הודעת זיכוי יש לעמוד בכל תנאי הוראות ניהול ספרים (ניהול פנקסים) הרלוונטים:

 

  • סעיף 18 – נוהלי רישום בתיעוד פנים, העוסק באופן הטיפול בהנהלת החשבונות.
  • סעיף 9(ה) – תיעוד פנים של הודעת זיכוי, לרבות שם הנישום, תאריך, מספר העוסק, סכום הזיכוי כולל מס ערך מוסף וכיוצא בזה.
  • סעיף 23א – נוהל תיקון חשבוניות, נקודה חשובה לעניין זה הינה במצב שבו בוטלה עסקה כולה או מקצתה, עוסק רשאי להקטין את סכום העסקאות.

יודגש שחייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה המקורית שבגינה נוצר החוב.

 

תקופת התיישנות – תקנה 24א(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו-1976 (להלן-התקנות), הודעת הזיכוי תוצא לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני חלוף שישה חודשים מהיום בו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב, במניין תקופה זו לא תיכלל:

  • התקופה שבין הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיווידנד סופי לעוסק בעל החוב.
  • התקופה שבין הגשת תביעה לבית המשפט לגביית החוב של החייב (הקונה) לבין יום מתן פס"ד סופי ע"י בית המשפט.
  • התקופה שבין פתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל לבין סיום הליכי ההוצאה לפועל.

 

 

הארכת תקופת ההתיישנות יכולה להיות מעבר לשלוש שנים כאמור בסעיפים שצוינו לעיל, אלא אם כן במועד הוצאת הודעת הזיכוי בידי העוסק בעל החוב המסמכים המאמתים את בקשתו, לרבות העתק חשבונית המס בשל העסקה והעתק הדו"ח התקופתי במסגרתו דווחה העסקה. בהמשך לאמור, קיימת אפשרות להאריך את התקופה בלי התייחסות לסעיפים שצוינו וזאת בהתאם לסעיף 116(א) לחוק מע"מ על ידי הממונה האיזורי, סגן ממונה איזורי ומנהל תחום בכיר במחלקה המקצועית של מע"מ.

ברמה העקרונית עוסק אינו רשאי להוציא תעודת זיכוי מעבר לסכום העסקה המקורי, קרי קרן בלבד, כולל מע"מ, יחד עם זאת עוסק יהיה זכאי לדרוש הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס ששילם, ובלבד שהדרישה תעמוד בכללים שנקבעו בסעיף 105(ג) לחוק מע"מ (קובע את התנאים להכרה בריבית על איחור בהחזר).

 

למאמר הקודם:   המועד בו החוב הופך לחוב אבוד

למאמר הבא:  אופן העברת מידע למנהל מס ערך מוסף האיזורי

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן