תפריט

מי חייב בהגשת דו”ח למס הכנסה

פקודת מס הכנסה קובעת בסעיף 131 יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי:

 

א. תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס.

 

ב. בן זוג שאינו “בן זוג רשום” שהצהיר בדוח שהגיש, כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.

 

ג. תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנה זו הכנסה חייבת בסכום של 81,220 ₪ (לשנת 2017, נקבע ע”י שר האוצר) או יותר.

 

ד. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל.

 

ה. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה.

 

ו. חובת הגשת דוח לעניין נאמנות:

1. נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג.
2. נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל.
3. יוצר בנאמנות תושבי ישראל, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב או נהנה בנאמנות לפי צוואה.
4. יוצר מייצג או נהנה מייצג.
5. נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל (למעט חריגים).
6. נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף. נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג החייבים בהגשת דוח, יגיש אותו על גבי טופס 1327.
7. נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים שנכסי הנאמנות בה הוא נהנה אינם פחותים מ- 500,000 ש”ח.

 

ז. “בעל שליטה” ב”חברת משלח יד זרה” או ב”חברה נשלטת זרה” כהגדרתם בפקודת מס הכנסה.

 

ח. אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח.

 

ט. יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסה”כ תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

 

י. יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש”ח או יותר.

 

יא. מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן