תפריט

מענק השתתפות שכר עבודה – חרבות ברזל

מענק השתתפות שכר עבודה – חרבות ברזל

 

לקהל לקוחותינו, תוכנית מענקים – “חרבות ברזל”

 

מענק חרבות ברזל מתחלק לשני חלקים עיקריים:

א. מענק החזר הוצאות קבועות.

ב. מענק השתתפות הוצאות שכר עבודה (לחברות אשר מעסיקים עובדים) – בעמוד הנ”ל, נתמקד בהסבר המענק הנ”ל בלבד.

 

 

מצ”ב מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם:

 

ישובים זכאים מענק חרבות ברזל:

 • עוטף עזה (עד 7 ק”מ), גבול הצפון (עד 9 ק”מ) יוכלו לתבוע נזקים במסלול אדום, כלומר הוכחת הנזק ישיר לעסק (קיים רצון להוסיף ישובים נוספים, לעת עתה טרם ניתן אישור לכך).
 • עוטף עזה מ 7 ק”מ – עד 40 ק”מ, ניתן לתבוע במסלול מחזורים / שכר עבודה.
 • שאר חלקי הארץ יוכלו לתבוע במסלול הרגיל – מענק המשכיות עסקית חרבות ברזל, בהתאם לנוסחה כפי שתוצג לעיל.

 

תקרת מענק החזר הוצאות + מענק שכר עבודה הינה כדלקמן:

 • מחזור עד 300,000 ₪ בשנה יקבע סכום מענק קבוע בהתאם למחזור ואחוז הירידה ללא התייחסות לתשומות מגולמות, להלן טבלה מרכזת סכום פיצוי קבוע.
 • מחזור מעל 300,000 ₪ בשנה, המענק יחושב בחישוב תשומות מגולמות או מחזור עד 300,000 ש”ח בשנה, הגבוה מבין, כך שקיים מענק החזר הוצאות מינימום בהתאם לגובה ירידת מחזור, סכום (פיצוי) לחודשיים, בהתאם לטבלה כדלקמן.
 • מחזור עד 100 מיליון ש”ח לשנה, המענק המקסימלי שניתן לקבל הינו עד 600,000 ש”ח.
 • מחזור מעל 100 מיליון ש”ח ועד ל 300 מיליון ש”ח, המענק המקסימלי שניתן לקבל הינו עד 600,000 ש”ח + 0.3% לכל סכום שמעל 100 מיליון ש”ח ועד ל 300 מיליון ש”ח, לתקופת דיווח אחת.
 • מחזור ממחזור 300 מיליון ש”ח ועד 400 מיליון ש”ח, המענק המקסימלי שניתן לקבל עד 1,200,000 ש”ח לתקופת דיווח אחת.
 • בכדי לקבל את המענק יש צורך להגיש בקשה למענק, המענק אינו משולם אוטומטית ע”י רשות המיסים.
 • הגשת המענק תיפתח בתאריך 16/11/2023, ניתן להגיש את הבקשה דרך האזור האישי ברשות המסים.
 • סכום המענק המקסימלי הינו עבור מענק החזר הוצאות + מענק השתתפות בשכר עבודה – מענק חרבות ברזל, מחושב ביחד לעניין תקרת המענק.

 

תקופות זכאות לפיצוי מענק חרבות ברזל (השתתפות מענק שכר עבודה – חרבות ברזל):

 • חודש שכר עבודה אוקטובר 2023.
 • חודש שכר עבודה נובמבר 2023.

 

תקופות זכאות לצורך בחינת ירידת מחזור (השתתפות מענק שכר עבודה – חרבות ברזל):

 • דיווח דו חודשי למע”מ – ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023  + נובמבר 2023 – דצמבר 2023 (כל תקופה מוגשת בנפרד).
 • דיווח חד חודשי למע”מ – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 (כל תקופה מוגשת בנפרד).
 • קיימת אפשרות לבחינת תקופת זכאות על בסיס מזומן, כך שתקופת הדיווח תהיה במתכונת במקום ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 + נובמבר 2023 – דצמבר 2023, תקופת הדיווח תהיה נובמבר 2023 – דצמבר 2023 ו- נובמבר 2023 – דצמבר 2023 בהתאמה (מכוון תקופות זהות, זאת כוונת המחוקק) או לחלופין על בסיס דיווח חד חודשי, במקום אוקטובר 2023 ונובמבר 2023, תקופת הזכאות תהיה נובמבר 2023 ודצמבר 2023 בהתאמה. תנאי נוסף הינו, שעיקר העבודה של העסק הינה על בסיס מזומן, שוטף פלוס, אחרת התנאי לא מתקיים, וכן קיימת הגבלה נוספת לעניין אחוז בחינת אחוז ירידת מחזור, הסבר מפורט כאמור לעיל, הרחבה נוספת בקטגוריה בתחתית העמוד הנ”ל, כותרת בשם: “מקדם הוצאות קבועות (שיעור / אחוז פיצוי), אחד מאלה”.

 

הרחבה הגדרה דיווח על בסיס מזומן (חריג להגדרת תקופת זכאות):

ברירת המחדל לעניין בדיקת ירידת מחזורים הינה בהתאם לטבלה הנ”ל:

חד חודשי – 12.5% – 20%, 20% – 30%, 30% – 40% ומעל 40%, בהתאמה.

דו חודשי – 25% – 40%, 40% – 60%, 60% – 80% ומעל 80%, בהתאמה.

בנוסף לאמור, קיימת אפשרות בדיקת מחזורים בהתאם לבסיס דיווח מזומן, כאשר במקום תקופת הזכאות כפי שצוין לעיל, תשתנה תקופת הזכאות, כדלקמן:

 • דיווח חד חודשי – נובמבר 2023 ודצמבר 2023 (ככל והשתנתה תדירות דיווח לחד חודשי, מקרה נדיר, רוב הסיכויים שיהיה מדובר בחלופה שנייה, דו חודשי).
 • דיווח דו חודשי – נובמבר 2023 – דצמבר 2023, קרי, מה שמשתנה הינו תקופת ההשוואה למחזור ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 תהיה לתקופה נובמבר 2023 – דצמבר 2023, בהתקיים התנאים כדלקמן: דיווח חד חודשי – ירידת מעל 25% ועד 40% או דו חודשי – ירידת מחזור מעל 12.5% ועד 20%, בהתאם לעניין, זאת בהינתן שעיקר התקבולים הינם שוטף + 30 (חודש עוקב בהתאם ללשון החוק), ככל ותנאים אלה לא מתקיימים, יש לחשב במתכונת הרגילה. לדוגמא של חישוב על בסיס דיווח מזומן, לחץ כאן.

 

הוצאות קבועות, אחד מאלה:

לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה.

 

מי מוגדר “ניזוק” ? מענק חרבות ברזל:

עוסק לצרכי מע”מ (תיק פעיל במע”מ – רוב העסקים מוגדרים באופן הנ”ל), למעט כל אחד מאלה:

 • המדינה.
 • גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 ל “חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985″ (עמוד 60).
 • קופת חולים.
 • מוסד ציבורי שאינו מוסד ציבורי זכאי.
 • מוסד פיננסי (בנק / חברת ביטוח / חבר בורסה / מנהל קרן השקעות.
 • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין, המהווה מלאי עסקי בידו.
 • מי שיותר מ- 50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה, למען קבלן ביצוע.
 • מי שדיווח על סגירת עסקו לפני 1/10/2023.
 • מי שדיווח על מחזור עסקאות לצרכי מע”מ בשיעור אפס לגבי ארבעת החודשים שלפני 1/10/2023, אלא אם שוכנע מנהל רשות המסים שהעסק היה פעיל עד תום חודשיים מתום התקופה הקובעת (תקופת זכאות לפיצוי).
 • לא יראו עסק פעיל מי שלא הגיד לרשות מסים שתי דוחות מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע”מ, אלא אם כן הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל.

נקבעו כללים נוספים לעסק אשר מדווח על בסיס מזומן.

 

שנת בסיס (מיועד לדעת איזה סוג פיצוי העסק מקבל):

 • עסק שנפתח לפני שנת 2022 – מחזור כפי שדווח למע”מ בשנת המס 2022.
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2022 – שנת הבסיס מתחילה החל מתאריך 01/01/2023 עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • עסק שנפתח אחרי 1/1/2023 – מתאריך הפתיחה שבו החל לפעול לראשונה עד לתאריך 30/09/2023 (מי שמדווח חד חודשי או עוסק פטור), ככל והדיווח הינו דו חודשי (עד לתאריך 31/08/2023).
 • ככל ושנת הבסיס (בשתי נקודות שצוינו לעיל), פחות משנה, נחלק במספר החודשים ונכפיל ב 12.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).
 • שנת הבסיס קובעת את סוג הפיצוי, לדוגמא: עד 300,000 ש”ח (בשנה), מעל 300,000 ש”ח (בשנה), עד 100 מיליון ש”ח וכיוצא בזה.

 

מחזור בסיס להשוואה (מיועד להשוואה בין המחזורים, לדוגמא 9-10/2023 מול 9-10/2022):

 • עסק שנפתח לפני 02/09/2022 – מחזור כפי שדווח למע”מ לתקופה הבדיקה אוקטובר 2022 (חד חודשי) או ספטמבר – אוקטובר 2022 (דו חודשי), ונובמבר 2022 (חד חודשי) או נובמבר 2022 – דצמבר 2022 (דו חודשי).
 • עסק שנפתח לאחר 02/09/2022: חד חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 30/09/2023, מחולק בחודשי הפעילות. דו חודשי – מחודש עוקב לפתיחת העסק עד 31/08/2023, מחולק בחודשי הפעילות, את התוצאה להכפיל ב 2 (חודשיים) או 1 (חד חודשי).
 • עסק שפתח את העסק לאחר ה 01/09/2023, יש לראות את מחזור ספטמבר 2023 כמחזור בסיס.
 • דו חודשי – ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023.
 • דו חודשי – נובמבר 2022 – דצמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023 – דצמבר 2023.
 • חד חודשי – אוקטובר 2022, מול תקופה מקבילה אוקטובר 2023.
 • חד חודשי – נובמבר 2022, מול תקופה מקבילה נובמבר 2023.
 • ככל ומדובר בעוסק שמדווח על בסיס מזומן, לחץ כאן.
 • מה לא נכלל במחזור? חשבונית עצמית, שירות/מכר שניתן לקרוב (יש לנטרל), פיצוי שניתן עקב מענק קורונה ומכירות הוניות (לדוגמא, מכירת מניות/רכוש קבוע).

 

תשומות שוטפות / מגולמות (הוצאות), הסבר:

לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה.

 

אופן חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל, להלן השלבים:

 • ראשית, נקבע מקדם השתתפות מענק שכר עבודה – מענק חרבות ברזל – 75%, מקדם קבוע.
 • בדיקת ירידת מחזור בהתאם להגדרות כפי שצוינו לעיל. ראשית, בדיקת ירידת מחזור לתקופת הזכאות לתקופה תקופת הבסיס לבדיקה.
 • דו חודשי: ספטמבר 2023 – אוקטובר 2023 מול ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, ונובמבר – דצמבר 2023 מול נובמבר – דצמבר 2022.
 • חד חודשי: אוקטובר 2023 מול אוקטובר 2022, ונובמבר 2023 מול נובמבר 2022.
 • להסבר נוסף לעניין אופן חישוב ירידת מחזור, לחץ כאן.
 • התוצאה שצריכה להתקבל הינה אחוז ירידת מחזור, יודגש כי, אין להתייחס לתשומות שוטפות, אלא רק לאחוז ירידת מחזור.
 • מדד פיצוי קבוע לעניין השתתפות בשכר עבודה – 75%.
 • שני מדדים צריכים להינתן במצב דברים הנ”ל, א. מקדם קבוע 75%. ב. אחוז ירידת מחזור (נניח 50%).
 • לאחר שיש את המדדים הנ”ל, מבצעים חישוב שכר עבודה בפועל, כפי שיצוין לעיל.

אופן חישוב גובה שכר עבודה לצורך חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל, כדלקמן:

 1. כמות עובדים במכפלה של השכר ברוטו כפי שדווח בטופס 102 (דיווח שכר למס הכנסה / ביטוח לאומי) לחודש אוקטובר 2023 או נובמבר 2023, בהתאם  לעניין (כל חודש הינו מענק נפרד), בתוספת 25% (תוספת בגין סוציאליות – הערכה של המחוקק).
 2. כמות עובדים כפי שדווחו בטופס 102 (דיווח שכר למס הכנסה / ביטוח לאומי) במכפלה של השכר הממוצע במשק (11,870 ש”ח), לחודש אוקטובר 2023 או נובמבר 2023, בהתאם לעניין (כל חודש הינו מענק נפרד), בתוספת 25%.
 3. הגבוה מבין סעיף 1 או 2 לעיל.
 4. חשוב לשים לב, בהתאם לחוק, לא נעשתה הבחנה לכל עובד בנפרד, אלא ברמת מעסיק.
 5. בנוסף, שכירים בעלי שליטה וקרוביהם, יש להתייחס אליהם כעובד מן המניין.
 6. במתווה המוצע, עדיף להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום ולהשאיר את העובדים שבלעדיהם העסק יכול לשמור על הקיים, מכיוון שגובה הפיצוי המקסימאלי שניתן לקבל הינו 75% מעלות השכר (עם תקרת שכר ממוצע במשק לעובד), תחת ההנחה שהעסק סגור או ירידת מחזור מהותית מעל 80% (דיווח חד חודשי), יש להניח כי עסק שמתקיים אצלו ירידת מחזור מעל 80%, לא משתלם לו לא להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום, שכן, יוציא בהכרח יותר כסף מאשר מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל. כל עסק יעשה את השיקולים בהתאם לשיקוליו העסקיים. מכתב נוסח יציאת עובד לחל”ת.

 

דוגמא ראשונה (חד חודשי) – שכר נמוך משכר ממוצע במשק:

חברה שנפתחה לפני 1/1/2022 (דיווח חד חודשי):

מחזור שדווח למע”מ לשנת המס 2022: 2,500,000 ש”ח, (פיצוי לפי מסלול מחזור מעל 300,000 ש”ח בשנה).

תשומות שוטפות / מגולמות לשנת המס 2022: לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש אוקטובר 2023: 90,000 ש”ח.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש אוקטובר 2022: 208,333 ש”ח.

חישוב תשומות מגולמות לחודש: לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל.

חישוב אחוז ירידת מחזור: 208,000 / (90,000 – 208,333) = 56.79%.

כמות עובדים שדווחו בטופס 102 בחודש אוקטובר 2023: 20.

שכר עבודה ברוטו שדווח בטופס 102 בחודש אוקטובר 2023: 220,000 ש”ח.

ממוצע ברוטו לעובד בחודש אוקטובר 2023: 20 / 220,000 = 11,000 ש”ח * 1.25 (100% + 25%) = 13,750 ש”ח.

חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל הינו, כדלקמן: 

13,750 ש”ח * 20 * 75% * 56.79% = 117,130 ש”ח מענק לחודש, חשוב לזכור כי, סך המענק החודשי לא יכול לעבור את ה 600,000 ש”ח, מענק השתתפות שכר עבודה + מענק החזר הוצאות – מענק חרבות ברזל, ביחד (מחזור חברה מתחת ל 100 מיליון ש”ח בשנה).

 

דוגמא שנייה (חד חודשי) – שכר גבוה משכר ממוצע במשק:

חברה שנפתחה לפני 1/1/2022 (דיווח חד חודשי):

מחזור שדווח למע”מ לשנת המס 2022: 2,500,000 ש”ח, (פיצוי לפי מסלול מחזור מעל 300,000 ש”ח בשנה).

תשומות שוטפות / מגולמות לשנת המס 2022: לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש אוקטובר 2023: 90,000 ש”ח.

מחזור עסקאות לפני מע”מ (כולל עסקאות מע”מ אפס) לחודש אוקטובר 2022: 208,333 ש”ח.

חישוב תשומות מגולמות לחודש: לא רלוונטי לעניין חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל.

חישוב אחוז ירידת מחזור: 208,333 / (90,000 – 208,333) = 56.79%.

כמות עובדים שדווחו בטופס 102 בחודש אוקטובר 2023: 20.

שכר עבודה ברוטו שדווח בטופס 102 בחודש אוקטובר 2023: 300,000 ש”ח.

שכר ממוצע במשק: 11,870 ש”ח.

ממוצע ברוטו לעובד בחודש אוקטובר 2023: 20 / 300,000 = 15,000 ש”ח > 11,870, הנמוך מבין, לכן יש להמשיך לחשב עם השכר הממוצע במשק.

11,870 * 1.25 (100% + 25%) = 14,838 ש”ח.

חישוב מענק השתתפות שכר עבודה – מענק חרבות ברזל הינו, כדלקמן: 

14,838 ש”ח * 20 * 75% * 56.79% = 126,393 ש”ח מענק לחודש, חשוב לזכור כי, סך המענק החודשי לא יכול לעבור את ה 600,000 ש”ח, מענק השתתפות שכר עבודה + מענק החזר הוצאות – מענק חרבות ברזל, ביחד (מחזור חברה מתחת ל 100 מיליון ש”ח בשנה).

 

 

 

חזקים ביחד, איתכם בכל שלב.

מחזקים את ידם של מערכות צבא הגנה לישראל ומתפללים לשלומם של החיילים וכוחות הביטחון.

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן