תפריט

נוהל ביטול עסקה

נוהל-ביטול-עסקה-4.3

שאלה מלקוח:

אני צריך להוציא חשבונית מס זיכוי בגין ביטול עסקה. 
נאמר לי שקיים "נוהל ביטול עסקה". מה זה? יש הוראות מיוחדות לגבי הוצאת זיכוי?"

 

תשובתנו:

אם בוטלה עסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית, ינהג הנישום כלהלן:
(1) טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;
(2) יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:
(א) יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:
(1) סכום החיוב או הזיכוי;
(2) מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;
(3) הסיבה לשינוי הסכום;
(4) הסכום המתוקן;
(ב) סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית;
(ג) אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי;
(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:
(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;
(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,250 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;
(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;
(ד) נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה;
לענין סעיף זה, "חשבונית" – לרבות חשבונית מס.

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן