תפריט

סוגי תשלומים שהעברתם לתושב חוץ פטורה מניכוי מס במקור

המחוקק קבע בסעיף 170-173 (סימן ג') לפקודת מס הכנסה תשלומים הפטורים מניכוי מס במקור כאשר מועברים לתושב חוץ.

כחלק מהכנת מסמכים לבקשה להעברה לתושב חוץ ללא ניכוי מס במקור, יש למלא טופס 2513 או לחלופין טופס 114א (באנגלית), וכן לציין את הסעיף הרלוונטי מהרשימה בגינו מעבירים את התשלום לחו"ל.

בנוסף לאמור, חובה להציג מקורות הכנסה לביצוע העברה לחו"ל שבגינה נדרש ניכוי מס במקור בעת העברה לחו"ל.

מס הכנסה דורש לראות הקבלה בין הכסף שמועבר לחו"ל ללא ניכוי מס, למקור שבגינו הופק, קרי ברגע שמדובר בכסף שמועבר לחו"ל, רשות המסים מוודא ששולם בגינו מסים, מסיבה זו רשות המסים דורשת לראות מקורות הכנסה בעת ביצוע העברה בפועל.

משרדנו מתמחה בביצוע העברות מסוג אלה, לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם.

 

להלן פרשנות: סעיף 170-173 לפקודת מס הכנסה, לפי סעיפים:

3.   סוגי התשלומים שקבע הנציב, אשר העברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור, על פי הצהרת המשלם (בטופס סמ/114, או בתחליפו) ו/או בהסתמך על מסמכים מאמתים, מפורטים להלן:

3.1        רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנות מחשב – מאחר שבמקרים רבים מהותה האמיתית של ההתקשרות היא מתן "זכות שימוש", והתשלום הינו בגדר תמלוג החייב במס ובניכוי מס במקור).

3.1.1     ניתן להסתפק ברשימון היבוא כאסמכתא, בלא צורך בהצהרת המשלם. כן ניתן להסתפק במסמכים הנדרשים ע"י המפקח על מטבע חוץ כהוכחות יבוא לביצוע תשלומים על חשבון, בלא הצהרת המשלם, ובלבד שלתשלום האחרון יצורף רשימון היבוא כאסמכתא.

3.1.2     ניתן להסתפק בהצהרת המשלם כאסמכתא, בלא צורך ברשימון יבוא, לגבי יבוא טובין שערכם הכולל אינו עולה על 500 דולר, ובלבד שהמשלם הצהיר כי יבוא זה איננו בתחום עסקו או משלח-ידו.

3.2        עמלות כתב ("קורספונדנט") לבנקים בחו"ל, בלא צורך בהצהרת המשלם.

3.3        שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים, המבוצעים בשלמותם בחו"ל.

3.4        שירותי נמל, פריקה, טעינה ואיחסון בחו"ל, לרבות תשלומים לעמילי מכס בחו"ל.

3.5        שירותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות, הפועלות בקווים בינלאומיים, למעט תשלומים בגין שירותים שבוצעו בארץ.

3.6        שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים, המבוצעים על ידי תושב אחת המדינות אשר איתן יש לישראל הסכם תקף לעניין זה, או שלגביהן ניתן צו לפי סעיף 70 או 75 לפקודה (רשימת המדינות מפורטת בנספח מספר 3 להלן).

3.7        שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.

3.8        שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.

3.9        שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם שולם התשלום, ובתנאי שסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת המס, על ידי אותו משלם, אינו עולה על 60,000 דולר.

3.10      החזר מקדמה ללקוח, ובלבד שסכום ההחזר אינו כולל ריבית ואינו עולה על סכום המקדמה.

3.11      אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיו"ב, לרשויות מוסמכות בחו"ל.

3.12      תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום.

3.13      דמי מנוי לכתבי עת המוצאים לאור בחו"ל.

3.14      דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.

3.15      דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס או בתערוכה המתקיימים בחו"ל.

3.16      הוצאות פרסום בחו"ל.

3.17      דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה.

3.18      דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.

3.19      רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.

3.20      שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיו"ב, המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל.

3.21      דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצורכי מס.

3.22      תמורה מעיסקת מקרקעין, כאשר קיים אישור ממנהל מס שבח על תשלום מלוא מס השבח או פטור ממנו.

3.23      רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ או ממוסד שבשליטת מדינת חוץ.

3.24      קיצבאות המשולמות לתושב חוץ על פי אחד החוקים המנויים להלן:

א.    חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968;

ב.    חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב);

ג.    חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

ד.    חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

ה.   חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

ו.     חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תש"יז-1956;

ז.    חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955;

ח.   חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960;

ט.    חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.

3.25      קיצבאות – על פי מסמך מטעם המשלם (לרבות הודעת זיכוי), המפרט את מהות הזיכוי כפנסיה או כקיצבה ו/או תלוש הפנסיה, במגבלת הסכום הנקוב במסמך.

3.26      עזבונות – על סמך צו ירושה ו/או אישור בית-משפט בעניין העיזבון, במגבלת הסכומים המיוחסים ליורשים בחו"ל.

3.27      דמי מזונות ששולמו לפי דין.

3.28      מתנות ותמיכות לקרובי משפחה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.

3.29      הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל.

3.30      פדיון איגרות מדינת ישראל (בונדס).

3.31      תמורה ממכירה או מפדיון ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב.

3.32      תמורה בעד רכישת נייר ערך חוץ.

3.33      תמורה בגין מכירה בודדת של רכב פרטי שבבעלות יחיד.

3.34      העברות למקבל שהינו יחיד בסכום שאינו עולה על 500 דולר לשנה למשלם.

3.35      העברות מחשבון פיקדון לא-תושב, לחשבון פיקדון לא-תושב.

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן