תפריט

פירוק חברה מרצון

                       

 פירוק חברה ייתכן באחת הדרכים הבאות:

  1. פירוק בידי בית משפט
  2. פירוק מרצון
  3. פירוק בפיקוח בית משפט

 

מאמר זה יעסוק בפירוק מרצון שכן זוהי הדרך השכיחה ביותר והמומלצת ביותר לבעלי מניות / דירקטורים המבקשים לפרק את החברה.

 

חברה יכולה להתפרק מרצון בשל אחת מהסיבות הבאות:

  1. החברה אינה פעילה או הפסיקה את פעילותה.
  2. תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה של החברה.
  3. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פרוק מרצון.
  4. החברה החליטה בהחלטה שלא מן המניין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה וראוי שתתפרק.

כיום בפנקס החברות קיימות אלפי חברות שהפסיקו פעילותן או כאלה שלא היו פעילות כלל מיום היווסדן.

רבות מהחברות הבלתי פעילות הללו אינן מדווחות ואינן משלמות אגרות לרשם החברות, ואין כיום דרך למחוק אותן אלא באמצעות חיסולן בהליכי פירוק.

 

רשם החברות פועל בכל דרך בכדי להביא את בעלי המניות של אותן חברות להתחיל בהליכי פירוק ובשנים האחרונות אף החל רשם החברות בהליכי אכיפה מוגברים כנגד אותם דירקטורים  / בעלי חברות  הרשומות במרשם ללא כל תכלית וללא כל פעילות.

 

אמרנו אכיפה, אמרנו עיצומים (קנסות) כספיים:

 

לפי חוק החברות, רשאי רשם החברות להטיל עיצום כספי (קנס) על חברות שאינן משלמות אגרות, אינן מגישות דו"ח שנתי, אינן מגישות דיווחים לרשם, מפרות הוראות מסוימות, וכן על חברות שאינן מנהלות פנקסים סטטוטורים (כגון מרשם בעלי מניות, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים של אסיפות וכדומה).

סכום העיצום הכספי עומד על סך של כ – 7,860 ₪ בגין כל הפרה כאשר סכום זה מתעדכן מדי שנה לפי עליית המדד. בנוסף, ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו"ח שנתי, לכל יום בו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪.

רשם החברות אף הוסמך להטיל כפל העיצום הכספי בתנאים מסוימים, כאשר על גביית עיצום כספי תחול פקודת המיסים (גביה).

חשוב לדעת: חוק החברות מאפשר לרשם החברות לגבות עיצומים אלה באופן אישי גם מהדירקטורים של החברה, או ממי שהיה רשום כדירקטור בזמן ביצוע ההפרה.

 

כל עוד חברה רשומה במאגר רשם החברות היא תמשיך לצבור חובות עבור אגרות שלא שולמו ויתכן שגם קנסות.

חשוב לדעת:  כי רשם החברות יכול לפנות לבית המשפט ולבקש פירוק חברה בגין חובות כאלה כאשר פרוק חברה ע"י בית המשפט בשל חובות תגרום להפעלת סנקציות נוספות על מי שהיה דירקטור במועד ביצוע העבירות, ותמנע ממנו להשתתף בעתיד בייסוד חברות אחרות או לכהן כדירקטור בהן.

 

לכן, מומלץ לבעלי מניות / בעלי שליטה בחברות בלתי פעילות שאינם מעוניינים בהחזקתן ואינם מעוניינים בהמשך תשלום האגרות השנתיות והגשת הדוחות השנתיים לנקוט בהליכי פירוק חברה מרצון.

הדרך לחיסולה של חברה נקבעה בפרקים י"א עד י"ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983, ובכלל זה גם הליך של פרוק חברות מרצון.

 

רשם החברות אינו מאפשר בשלב זה קיצורי דרך בהליך פרוק חברות מרצון ונראה לנו שחובה להקפיד על כל השלבים בתהליך פירוק חברות.

חברה שלא החלה בהליכי פירוק עד 31 בדצמבר, תחויב באגרה שנתית עבור שנה נוספת.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן