תפריט

ריבית סעיף 3(ט) לפקודה

על פי תיקון לתקנות מיום 1.1.2016 נקבע שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ל-3.41%.

מיום 2/11/2011 פורסם תיקון לתקנות שהוצאו מכוח  סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בתחולה מיום 2/12/2011. להלן

תמצית השינוי:

החל מיום 2.12.2011 ועד יום 31.12.2011 שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עלית המדד בתוספת 4%.

בהתאם לנוסח התקנות שיעור הריבית אמור להתעדכן על פי העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי". במידה ויש שינוי בשיעור הריבית כאמור לפני חודש דצמבר בשנה פלונית – יהיה שיעור הריבית לשנת המס הבאה לפי שיעור הריבית שפורסם כאמור. לכן החל מיום 1.1.2012 שיעור הריבית נקבע ל-6.24%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

שיעורי ריבית לפי סעיף 3(ט)
מיום 1.1.2016 – 3.41%
מיום 1.1.2015 – 4.07%
מיום 1.1.2014 – 4.31%
מיום 1.1.2013 – 5.47%
מיום 1.1.2012 עד 31.12.2012- 6.24%
2.12.2011 עד 31.12.2011 – 5.24
עד 1.12.2011 – 4%
שנה יתרת קרן ההלוואה
2016: 7,680
2015: 7,800
2014: 7,800
2013: 7,680
2012: 7,560
2011: 7,320
2010: 7,200
2009: 6,960
2008: 6,600
2007: 6,480
2006: 6,480
2005: 6,240
2004: 6,240
2003: 6,360
2002: 6,000
2001: 5,880
2000: 5,880
1999: 5,760

 

לעובדים שקיבלו הלוואות ממעבידיהם ללא ריבית או בריבית נמוכה מהריבית הנדרשת, רואים בכל הטבה רעיונית.

הטבה זו חייבת במס בגובה ההפרש בין הריבית שחויבה בפועל לבין הריבית הנדרשת.

עד ליום 1.12.2011 חישוב הריבית לצורך זקיפת ההטבה נעשה עפ"י שיעור עליית המדד + 4% ריבית ריאלית לשנה.

כאמור בתיקון מיום 2.12.2011 ועד 31.12.2011 – תהיה רק ריבית בשיעור 5.24% מבלי הצמדה למדד.

החל מ-1.1.2012 תהיה רק ריבית בשיעור 6.24% מבלי הצמדה למדד.

בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) בסעיף 2(ב) נקבע כי – אם יתרת קרן ההלוואה של העובד אינה עולה על הסכומים שצויינו לעיל – שיעור הריבית ייקבע לפי עליית המדד בלבד.

 

 

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן