תפריט

תרומה בידי עוסקים – היבטי חבות במע”מ

בעל עסק, רוצה לתרום? שים לב- מע”מ לפניך!

 

עוסקים רבים מעוניינים לסייע לקהילה בדרך של תרומת כסף או שווי כסף (מסירת נכס עסקי או מתן שירות ללא תמורה), אינם יודעים אך לאופן מתן התרומה יש השפעה גם על קיזוז המע”מ. במאמר זה נבחן את השפעת התרומה על חבות המע”מ.

כאשר עוסק תורם כסף ברור הדבר שאין השלכה על חבות המע”מ בפעילותו העסקית, מאידך, כאשר מדובר בתרומה של שווי כסף ההשפעה על חבות המע”מ קיימת, שכן לעניין מע”מ מדובר ב”מכירה”. הוראת פרשנות 1/2003 דנה בהיבטי חבות לעניין מע”מ כאשר מדובר בתרומת עוסק בשווי כסף, בין השאר:

 • חבות המס המוטלת על התרומה.
 • קביעת מחיר העסקה כאשר מדובר בתרומה.
 • ההשלכה על מס התשומות אשר שימש בפועל למתן תרומה.
 • תרומת טובין המיובאים מחו”ל.
 • נתינת שירותים.

 

תרומה של נכס מנכסי העסק

בהתאם להגדרות מע”מ תרומת נכס מנכסי העסק נחשבת כעסקה החייבת במע”מ בדומה לכל עסקה אחרת, עולה השאלה, המע”מ על עסקה “רגילה” הינו ברור 17% מסך העסקה, אך במקרה של תרומה סך המע”מ הינו 0 ₪… איפה חיוב המע”מ?

סעיף 10 לחוק מע”מ נותן את התשובה: “עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף.

יחד עם זאת בהתאם להוראת פרשנות 1/2003 במקרה של תרומות מחיר העסקה נקבע בהתאם לתנאים הבאים:

במידה ומדובר בנכס שהינו חסר ערך לעוסק (לא ניתן למכירה ומיועד להשמדה) מחירו של הנכס הנתרם יקבע לפי מחיר אפס, הווי אומר – העוסק לא יחויב בגין התרומה במע”מ, ומס התשומות שנוכה בעת רכישת הנכס לא יידרש.

האמור לעיל יחול אך ורק בהתקיים כל התנאים להלן:

 • הטובין שימשו כמלאי עסקי או כציוד בידי העוסק ולא יועדו מראש לתרומה.
 • מדובר בטובין פגומים, חסרי ערך, ישנים אשר מכירתם הינה במחיר הפסד (נמוך ב-50% ממחיר עלות הנכס).
 • מוצרי מזון אשר מתקרבים למועד פג תוקף שלהם קרוב ועקב כך לא ניתן למוכרם.
 • הטובין נתרמים למוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה שמטרתו הציבורית היא סעד והטובין מיועדים לחלוקה לנזקקים ללא תמורה או לפעילות המוסד.
 • יש לערוך רשימה מפורטת של הטובין שנתרמו וכן הצהרה המבהירה את הנימוק לפיו סווגו הנכסים כחסרי ערך. יש לצרף אישור רו”ח לרשימה ולהצהרה.
 • העוסק קיבל הודעה בכתב מהמלכ”ר מקבל התרומה לפיה הנכסים שנתרמו נרשמו בספרי המלכ”ר בהתאם להוראות מס הכנסה.

תרומה ממלאי עסקי רגיל-

העברת תרומה מהמלאי העסקי בשונה ממלאי חסר ערך שקולה לתרומה במזומן, האלטרנטיבה של העוסק הינה למכור את המלאי ולהעביר את התמורה הכספית לאחר תשלום המע”מ הנובע מהעסקה. במקרה כזה מחיר התרומה יקבע בהתאם למחיר עלות / יצור של הנכס בהתאם לתנאים האמורים לעיל (למעט סעיף 2). אם זאת, במידה והעוסק בחר שלא לקזז את מס התשומות עבור התמורה כמו כן לא יחויב במס עסקאות.

תרומה של טובין המיובאים מחו”ל-

טובין הנתרמים מחו”ל עבור עמותה בישראל שונים מהאמור לעיל (תרומת מלאי עסקי) בכך שהמע”מ בגינם נקבע למועד יבואם. לכן מס על תרומה המיובאת מחו”ל יקבה בכל מקרה לפי ערך הטובין.

תרומות שירותים

נתינת שירות בשונה מתרומת נכס/מלאי אינה מהווה עסקה החייבת במס, נשאלת השאלה, האם ניתן לנכות מס תשומות? הרי הוראת סעיף 41 לחוק מע”מ קובעת: “אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס”

לשם ניכוי מס התשומות קיימת חלוקה כדלהלן:

 1. אם מדובר בתשומות שוטפות המשמשות את העוסק הן לעסקו והן למתן השירות ללא תמורה, במידה ופעילות הנישום במתן שירות ללא תמורה הינה שולית לפעילות הרגילה, אין צורך לתאם את התשומות.
 2. אם התרומה הינה “משולבת” (תרומה של שירות ונכסים) יש להחיל לגבי מרכיב הנכסים את האמור לעיל בעניין תרומת נכס חסר ערך או תרומת מלאי רגיל לפי העניין.

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן