אישור רואה חשבון מבקר על העדר פעילות של חברה לצורך פטור מאגרות בעת פרוק מרצון