בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים- 7021