בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד- 7004