דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013- 1215