דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2014- 1215