דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011- 1215