הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכות בנייה לפי תמא 38- 7738