הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016- 1399י