הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2010 ליחיד- 1324