הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 ליחיד- 1324