הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 ליחיד- 1324