הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017 ליחיד- 1324