הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור-5906