חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2010- 1321