חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012- 1321