חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013- 1321