חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1321