חישוב הכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2016- 1320