טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2011- 1326 א