טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2013- 1326 א