טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2015 – 1326 א