מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה- 7040