נספח ב לדוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע – 5914