נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לשותפות נפט – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן- 5526