נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 – 6111